การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

Starfish Academy
Starfish Academy 8108 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

การจัดการชั้นเรียน นอกจากการสร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้แล้ว ครูยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง และยังรวมไปถึงการสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนการสร้างเงื่อนไขในการเรียนการสอน และกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการชั้นเรียน เป็นการดำเนินการให้ชั้นเรียนอยู่ในสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนการสอนของผู้สอนในการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดการชั้นเรียน 

1) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียน และการเรียนการสอน 

2) การสร้างบรรยากาศที่ดี จัดห้องเรียนที่เหมาะต่อการเรียนรู้ เหมาะต่อการทำกิจกรรมกลุ่มหรือการพาเด็กเรียนรู้นอกห้องเรียน 

3) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมต่อการทำกิจกรรมการเรียนรู้  

4) เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร สังเกต และประเมินผู้เรียน 

โดยในการจัดการชั้นเรียนนั้น ครูย่อมมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศที่ดี หรือบรรยากาศที่พึงปรารถนา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนที่วางไว้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามเป้าประสงค์ที่ครูกำหนด ซึ่งบรรยากาศที่จะนำไปสู่ห้องเรียนให้ประสบความสำเร็จในการสอนแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ครูต้องจัดบรรยากาศที่ท้าทายผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีกำลังใจและอยากจะประสบความสำเร็จ 

2) บรรยากาศที่มีอิสระ เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนมีโอกาสได้คิด ตัดสินใจว่าสิ่งไหนมีคุณค่า มีความหมาย รวมไปถึงโอกาสที่จะผิดด้วย 

3) บรรยากาศที่ยอมรับ นับถือ เป็นบรรยากาศที่ครูต้องรู้สึกว่าผู้เรียนสำคัญ ผู้เรียนมีคุณค่า 

4) บรรยากาศที่อบอุ่น โดยเฉพาะความอบอุ่นทางด้านจิตใจ ครูมีความเข้าใจ เป็นมิตร และยอมรับ 

5) บรรยากาศในการควบคุม เป็นการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักควบคุมตนเอง โดยใช้เทคนิคในการปกครองชั้นเรียน ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักสิทธิ์และหน้าที่ของผู้เรียน ตลอดจนขอบเขตสิ่งไหนที่ทำได้และทำไม่ได้ 

6) บรรยากาศแห่งความสำเร็จ ทั้งนี้ ได้มีเครื่องมือที่จะช่วยในการจัดการชั้นเรียน ที่เรียกว่า Class 123 สำหรับวิธีการลงทะเบียนใช้งานดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ http://Class123.ac
 2. กดปุ่ม Sign Up Now เพื่อสมัครสมาชิก คลิกที่ “Teacher”
 3. ทำการกรอกข้อมูลชื่อ อีเมล และรหัสผ่าน ลงทะเบียนเข้าใช้งาน 
 4. กดปุ่ม “Sign Up” คลิก OK เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน

Class 123 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องเรียน การเช็คขาด ลา มาสายของนักเรียน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่มีหลากหลายวิธี ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง มีวิธีการใช้งานดังนี้

1. การสร้างห้องเรียนด้วย Class 123

 • 1.1 กดปุ่ม “Add class” ทำการกรอกชื่อห้องเรียน (Class Name) เลือกระดับชั้นเรียน (Grade/Age) กดปุ่ม “Add My Class”
 • 1.2 สร้างรายชื่อนักเรียน หลังจากนั้น กดปุ่ม “Add student” เพื่อเพิ่มนักเรียน

 • 1.3 เมื่อสร้างรายชื่อนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าต่าง Setting ห้องเรียนขึ้นมา ทั้งนี้ สามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียนได้ โดยกดปุ่ม “Edit” เพื่อเปลี่ยนรูปภาพ เพศของนักเรียน หลังจากนั้นกด Save เพื่อบันทึก
 • 1.4 ในการแสดงรูปภาพ สามารถเลือกได้ 2 แบบคือ แบบอวตาร์ (Avatar) หรือแบบรูปภาพ (Photo) 

2. การเช็คขาด ลา มาสายของนักเรียน

 • 2.1 เลือก “ห้องเรียน” จะขึ้นหน้าต่าง Manage class
 • 2.2 กดปุ่ม “Attendance” ด้านล่างขวา จะปรากฎหน้าต่างใหม่ จะพบสีเขียวตรงมุมขวาบนของรูปนักเรียนแต่ละคน (การเข้าชั้นเรียน-สีแดง คือ ไม่มาเรียน, สีเหลือง คือ มาสาย และสีฟ้า คือ ออกห้องก่อนเวลา) ในการเปลี่ยนสถานะ กดที่สีตรงมุมขวาบนของรูปนักเรียนแต่ละคนจนกว่าจะได้สีตามที่ต้องการ ซึ่งจะทำให้ครูสามารถเช็คการขาด ลา มาสายของผู้เรียนได้

3. เครื่องมือในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

 • 3.1 การให้/ลดคะแนน – เลือกชื่อนักเรียน กดให้หรือลดคะแนน (ปุ่ม Wow คือ เพิ่มคะแนน, No-no คือ ลดคะแนน) โดยเลือก “การ์ด” ตามตามพฤติกรรม คุณลักษณะ หรือทักษะก็ได้ โดยครูสามารถสร้างการ์ดได้ โดยกดปุ่ม “Add Cards” เลือกประเภทการ์ด ใส่รายละเอียดหรือคุณลักษณะในช่อง “Description” กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึก
 • 3.2 การใช้ Timer เพื่อจับเวลา - คลิกปุ่ม Timer มีอยู่ 4 รูปแบบ คือ Timer เป็นการจับเวลา Alarm เป็นการตั้งนาฬิกาปลุก Stopwatch เป็นการจับเวลาที่เริ่มจาก 0 และ Noise meter เป็นการจับความดังของเสียง

 • 3.3 การใช้ Lucky Draw เป็นการสุ่มผู้เรียนรูปแบบต่างๆ เช่น Shuffle Students เป็นการสุ่มนักเรียนแบบรายเดี่ยว Pick a group เป็นการสุ่มนักเรียน แบบรายกลุ่ม Wheel picker เป็นการสุ่มนักเรียน โดยใช้วงล้อ และ Random match เป็นการสุ่มจับคู่นักเรียน ทั้งนี้ สามารถเลือกเพศ และสุ่มตามจำนวนที่ต้องการได้

 • 3.4 การใช้ Bell เป็นการใช้เสียงเตือนในห้องเรียน มีอยู่ 3 แบบ คือ เสียงไก่ขัน เสียงระฆัง และเสียง UFO

4. การเช็ค และติดตามผู้เรียนในชั้นเรียน - คลิกปุ่ม Checklist จะขึ้นหน้าต่างใหม่ แถบด้านบนเป็นวันที่ในการตรวจเช็ค ทั้งนี้ สามารถเช็คย้อนหลังได้ หลังจากนั้น คลิกที่ “Add a task” เลือก “Add new task” เป็นการเลือกประเภทของการเช็ค ติดตามการเข้าเรียน การให้คะแนนชิ้นงาน หรือการแสดงความคิดเห็นได้ รวมไปถึงการรายงานผลในรูปแบบ Excel โดยคลิกที่ “Download Report” เลือก “วันที่” ในการรายงานผลตามช่วงเวลาที่ต้องการ กดปุ่ม “Apply” และเลือก “Download”

5. การใช้ Community เป็นการแบ่งปันข้อมูลให้นักเรียน และผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูได้ 

 • 5.1 สำหรับนักเรียนสามารถใช้ในการติดตามคะแนนของตนเอง ของห้อง ชื่นชมเพื่อนๆ และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับครูได้
 • 5.2 สำหรับผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ ในการใช้ “Message” ที่สามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้เรียน “Private message” และส่งถึงนักเรียนทุกคนได้

ทั้งนี้ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Class 123 ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ โดยการลงทะเบียน กำหนด Username และ Password ใส่รหัสนักเรียน หรือผู้ปกครองก็สามารถใช้งานได้

เห็นได้ว่า โปรแกรม Class 123 เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน ตลอดจนเป็นหลักฐานให้นักเรียนเห็นว่าครูได้มีการให้คะแนนแก่นักเรียนคนใด ใครมีลักษณะที่โดดเด่นด้านไหน การตรวจสอบงานคงค้าง ถือว่าเป็นการควบคุมชั้นเรียนตลอดจนเป็นการสะท้อนกลับให้กับเด็กได้อีกด้วย ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูกลายเป็นครูมืออาชีพได้ นอกจากการมีความรู้เรื่องหลักสูตรการสอนแล้ว ครูยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีของครู เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียนด้วย 

อย่างไรก็ตาม ฝากถึงครูทุกท่านในเรื่องของการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนว่ามีความจำเป็นและสำคัญมาก ถ้าหากมีบรรยากาศเชิงบวก เด็กจะสามารถจำเรื่องที่เป็นเชิงบวกได้จากการสังเกตพฤติกรรมและกิจกรรมที่ได้ลงมือทำผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่ง Class 123 เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูทำงานได้ง่ายขึ้นและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาคู่มือการใช้งาน Class 123 ได้ที่ https://online.pubhtml5.com/nbcb/rwey/#p=5

ครูกิติยา พรหมสอน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โค้ชสมศรี หล้าบุดดา สถาบัน Starfish Academy

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากน้อยแค่ไหน และการสอบนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม
Starfish Academy

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
334 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
413 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6975 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1489 views • 3 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง