Internet of Things เทคโนโลยียุคใหม่สร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก

Internet of Things เทคโนโลยียุคใหม่สร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อเนื่อง ทำให้ผู้คนในยุคดิจิทัลนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมและเข้ามามีบทบาทมากขึ้นคือเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หมายถึงการที่ “สิ่ง” หรืออุปกรณ์ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการทำงานผ่านเซ็นเซอร์ต่างๆ ทำให้สามารถส่งหรือควบคุมการใช้งาน โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล และยังสามารถรวบรวมข้อมูล รวมถึงแบ่งปันข้อมูลกับสิ่งอื่นได้โดยการเขียนคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ให้ทำงานร่วมกันได้ เช่น การเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน แนวคิดนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดย Kevin Ashton ในปี ค.ศ. 1999 ซึ่งเริ่มต้นจากโครงการ “Auto-ID Center” ในมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology จากเทคโนโลยี RFID เป็นระบบที่นำเอาคลื่นวิทยุมาใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิด ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบไร้สาย ต่อมาในยุคหลังปี ค.ศ. 2000 เทคโนโลยีต่างๆ ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เริ่มมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นจำนวนมาก และยังมีการใช้คำว่า Smart เกิดขึ้น เช่น Smart farming, Smart home, Smart device, Smart network เป็นต้น

ในการเรียนรู้เรื่อง Internet of Things สำหรับเด็กและเยาวชนนั้น การได้ลงมือปฏิบัติจริงและการสร้างโครงงานจาการโค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเข้าใจดีขึ้น ดังนั้นทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จึงได้พัฒนา KidBright ซึ่งเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว ประกอบด้วย เซ็นเซอร์พื้นฐาน จอแสดงผล real-time clock ลำโพง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ช่วยกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายเพียงใช้การนำบล็อคคำสั่งมาวางต่อกัน เป็นการสร้างชุดคำสั่งแบบ block-structured programming ช่วยลดความกังวลเรื่องการผิดพิมพ์ชุดคำสั่งผิด ชุดคำสั่งที่ถูกนำมาสร้างจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright เพื่อทำการประมวลผลและทำงานตามที่โปรแกรมได้กำหนดไว้ เช่น การลดต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือการปิดเปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น สามารถดูตัวอย่างผลงานอื่นๆ ได้ที่ www.kid-bright.org/kidbright/category/ผลงานตัวอย่าง/

นอกจากนี้ยังมีบอร์ด BBC micro:bit ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับการศึกษาจากโครงการของ BBC (British Broadcasting Company) หรือบริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศอังกฤษ ที่ร่วมมือกับหลายบริษัท พัฒนาโดย Micro:bit Educational Foundation โดยการเรียนรู้ micro:bit ผู้เรียนสามารถเขียนคำสั่งเพื่อให้บอร์ดทำงานอย่างที่ต้องการ เช่น การสร้างเกมเป่ายิงฉุบ การทำข้อความ การทำเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย หรือทำเทอร์โมมิเตอร์เพื่ออ่านค่าอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ในห้อง ด้วยความสามารถของบอร์ดที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่านทางคลื่นวิทยุหรือบลูทูธ ในการเขียนโปรแกรมสำหรับ micro:bit นั้นสามารถใช้ภาษา python หรือ C/C++ หรืออาจใช้ JavaScript Blocks Editor หรือ Microsoft’s MakeCode editor หรือเรียกย่อๆ ว่า MakeCode ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเริ่มเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ micro:bit แบบบล็อคคำสั่ง คล้ายกับภาษา Scratch โดยไม่ต้องมีการดาวน์โหลดหรือติดตั้งใดๆ MakeCode นั้นใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้งานได้กับแพลตฟอร์มและเบราว์เซอร์ทุกชนิดแบบออนไลน์โดยเข้าไปที่ makecode.microbit.org การเขียนโปรแกรมสำหรับบอร์ด micro:bit ยังสามารถใช้ในอุปกรณ์มือถือ เช่น โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยติดตั้งแอป MakeCode for micro:bit และใช้ MakeCode ในการเขียนคำสั่ง โดยคำสั่งก็จะถูกถ่ายโอนจากอุปกรณ์มือถือไปยังบอร์ด micro: bit ผ่านทางคลื่นวิทยุหรือบลูทูธ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลข้อมูล สามารถดูตัวอย่างโครงงานอื่นๆ ได้ที่microbit.org/projects/

จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้เรื่อง IoT ไม่ว่าจะเป็นการใช้ KidBright หรือ micro:bit ทำให้เกิดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการได้ทดลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคำนวณ เป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหา และ ยังเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้แบบ

สเต็มศึกษา ทำให้ผู้เรียนได้ทำโครงงานที่ท้าทาย เสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดด้านการประมวลผล และการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมได้จากคอร์ส Coding ทักษะแห่งโลกอนาคต (www.starfishlabz.com/คอร์ส/90-coding-ทักษะแห่งโลกอนาคต


แหล่งการเรียนรู้เพิมเติม

inex.co.th/store/manual/microbit-EdKitBeta-s.pdf

microbit.org

www.iot.eng.kmutnb.ac.th/pub/microbit-book/chapter-1_draft_2019-06-06.pdf

www.kid-bright.org/kidbright/

www.microsoft.com/th-th/makecode/about

www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/getting-started-with-the-microbit.html

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

ปัจจุบันทั่วทุกมุมโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึงยุคที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2100 กล่าวได้ว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างเป็นพลวัตร ครูผู้สอนจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับรูปแบบการสอน และเ ...

88 views 09.06.20
พ่อแม่ควรจำกัดการเล่นสมาร์ทโฟนลูกได้อย่างไร

พ่อแม่ควรจำกัดการเล่นสมาร์ทโฟนลูกได้อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy

สมัยนี้ ไม่ว่าจะไปที่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะเห็นเด็ก ๆ ถือสมาร์ทโฟนกันคนละเครื่อง หลายคนจะเห็นว่าเด็กๆ ติดกันเอามากๆ เลย จนบางครั้งพ่อแม่เองก็เหนื่อยใจเพราะด้วยแต่ละบ้านมีเทคนิคการเลี้ยงลูกที่ไม่เหมือนกันพ่อแม่บางคนอาจคิดว่าการใช้สมาร์ทโฟนเป็นการแก้ปั ...

1725 views 20.02.20
ทักษะที่ลูกควรทำให้ได้ ก่อนเข้าอนุบาลที่พ่อแม่ควรรู้

ทักษะที่ลูกควรทำให้ได้ ก่อนเข้าอนุบาลที่พ่อแม่ควรรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

นอกจากการเลือกโรงเรียนแล้ว สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมพร้อม นั้นก็คือ “ทักษะต่างๆ เบื้องต้นของลูก ก่อนเข้าอนุบาล” ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ และต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะถ้าลูกไม่พร้อม พอเข้าโรงเรียนไปอะไรๆ ก็จะตามไม่ทันเพื่อนได้ ส่วนเ ...

2124 views 02.03.20

คอร์สใกล้เคียง

สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เรียนรู้การใช้ Flippity สร้างการสร้างเกมจับคู่, เกมแผ่นป้ายปริศนา, เกมล่าสมบัติ และเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น Hangman, C ...

เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น สาระการเรียนรู้
สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet
วาเลน ดุลยากร
วาเลน ดุลยากร

สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

Starfish Academy
Starfish Academy
289 ผู้เรียน

การสร้างภาพยนตร์สั้น

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

แนวทางและเครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์สั้นอย่างง่ายเพื่อการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดก ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี ประถมศึกษา
การสร้างภาพยนตร์สั้น
อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

การสร้างภาพยนตร์สั้น

Starfish Academy
Starfish Academy
1203 ผู้เรียน

วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
สื่อและเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ทักษะซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ...

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ โค้ดดิ้ง
วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง
อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

Starfish Academy
Starfish Academy
5567 ผู้เรียน

วิดีโอใกล้เคียง

Starfish Labz Commercial [Eng]
03:06

Starfish Labz Commercial [Eng]

Starfish Academy
Starfish Academy
149 views 2 เดือนที่แล้ว
Everyone Can Create - เล่าเรื่องด้วยเสียง สร้างสื่อการสอนให้ไม่ธรรมดา
53:51

Everyone Can Create - เล่าเรื่องด้วยเสียง สร้างสื่อการสอนให้ไม่ธรรมดา

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
40 views 2 เดือนที่แล้ว
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3
01:00:45

Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
23 views 2 เดือนที่แล้ว
iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages
31:22

iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
63 views 2 เดือนที่แล้ว