เขียนสนุกปลุกพลังจินตนาการด้วย เทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs

Starfish Academy
Starfish Academy 591 views • 29 วันที่แล้ว
เขียนสนุกปลุกพลังจินตนาการด้วย เทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs

การเขียนให้สนุกจะเป็นการช่วยปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเอง นั่นคือการปลุกพลังของจินตนาการด้วยการใช้เทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ คือการเขียนที่แสดงความรู้ ความคิด และจินตนาการโดยถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดอันเกิดจากประสบการณ์เดิม รวมกับประสบการณ์ใหม่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีถ้อยคําสละสลวย ถูกต้อง เหมาะสมกับรูปแบบและเรื่องราว ดังนั้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงถือเป็นทักษะการเขียนขั้นสูงเพราะนอกจากนักเรียนจะต้องสามารถใช้ประโยคในการสื่อสารได้แล้วยังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียบเรียงเรื่องอีกด้วย นอกจากนี้การเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ยังสามารถต่อยอดในรูปแบบของการสร้างนิทาน หนังสือเล่มเล็กที่ช่วยให้ผู้เรียนมีจินตนาการ พัฒนาทักษะจากผู้อ่านเป็นผู้เขียนได้ด้วยการใช้นวัตกรรม 5STEPs บันได 5 ขั้นพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ อันดับแรกโดยการใช้กระบวนการดำเนินงาน การเรียนรู้ตามขั้นตอน P D C A มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

P : PLAN คือ  การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และการกำหนดกรอบการดำเนินงาน

D : DO คือ  การสร้างสื่อนวัตกรรม 5STEPs บันได 5 ขั้น การพัฒนาสู่การเป็นนักเขียนเชิงสร้างสรรค์

C : CHECK คือ การประเมินความก้าวหน้าทักษะการเขียนของผู้เรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การเผยแพร่ และนำเสนอผลงาน 

A : ACTION คือ  การนำข้อเสนอแนะมาแก้ไข เพื่อวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

การใช้นวัตกรรม 5STEPs บันได 5 มีองค์ประกอบ ดังนี้

บันไดขั้นที่ 1 ฝึกจับประเด็นจากภาพ ด้วยเทคนิค 5w1h นั่นคือ ใคร(Who) ทำอะไร(What) เกิดขึ้นที่ไหน(Where) เกิดขึ้นเมื่อไร(When) ทำไมถึงกระทำดังกล่าว(Why) และเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไร(How)

บันไดขั้นที่ 2  เชื่อมโยงภาพสู่ข้อคิด

บันไดขั้นที่ 3  นักสร้าง story board 

บันไดขั้นที่ 4  7 บรรทัดฉันเขียนได้ 

บันไดขั้นที่ 5 หนังสือเล่มเล็กพัฒนาการเขียนผู้เรียนสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

5.1 การวางโครงเรื่อง คือ การที่ผู้เรียนจะใช้ทักษะการวางโครงเรื่องจากบันไดขั้นที่ 3 คือการสร้าง story board กำหนดตัวละคร ฉาก สถานที่ การดำเนินเริ่องในแต่ละกรอบตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องไปยังจุดสิ้นสุด

5.2 การเขียนนิทาน คือ การนำเอา story board จากบันไดขั้นที่ 3มาขยายโครงเรื่อง ด้วยการเขียนบรรยาย พรรณนา โดยใช้คำเชื่อมให้ผู้อ่านเกิดภาพด้วยการใช้บันไดขั้นที่ 4คือ 7 บรรทัดฉันเขียนได้

5.3 การวาดหนังสือนิทานเล่มเล็ก ผู้เรียนเตรียมวัสุดุอุปกรณ์ให้ครบ คือ กระดาษ 100 ปอนด์นำคำบรรยายแต่ละหน้ามาเขียนพร้อมกับวาดภาพประกอบแต่ละหน้าตามที่ได้วางแผนไว้ใน story board โดยให้ภาพตรงกับคำบรรยาย โดยร่างด้วยดินสอก่อนเสมอ เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จแล้วให้แนะนำผู้เรียนว่าการเขียนตัวหนังสือให้ตรวจสอบการสะกดคำ ตำแหน่งสระ วรรณยุกต์ และเขียนด้วยลายมือที่สวยงาม เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ลงด้วยหมึกซึมตัดเส้นสีดำรอให้แห้งแล้วค่อยลบรอยดินสอให้สะอาดก่อนจะระบายสีให้สวยงามที่สำคัญถ้าอยากให้หนังสือเล่มเล็กน่าสนใจ นักเรียนจะต้องวาดภาพรูปหน้าปกหนังสือให้สวยงามสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

5.4 การเข้าเล่ม ให้นำนิทานแต่ละหน้าเคลือบสติ๊กเกอร์ใสเพื่อป้องกันน้ำและเพื่อยืดอายุการใช้งานและการนำนิทานทุกหน้าเข้าเล่มด้วยกระดาษเยื่อกาวแบบบางหุ้มส้นแล้วติดปกให้เรียบร้อย 

ดังนั้นหากนักเรียนได้พัฒนาทักษะจากผู้อ่านเป็นผู้เขียนได้ด้วยการใช้นวัตกรรม 5STEPs บันได 5 เสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำให้นักเรียน เกิด Skills นั่นคือเกิดทักษะแก่ผู้เรียน คือ1.ทักษะด้านการอ่านและการเขียน 2.ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและ 3.ทักษะการวางแผนการแก้ปัญหา ข้อที่สำคัญที่คุณครูต้องตระหนักคือ “ทักษะการเขียน” นั่นคือผลลัพธ์ที่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ภายใน 1-2 วันจะต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนและการพัฒนาซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดผลช้าแต่ผลที่เกิดจากทักษะของผู้เรียนจะอยู่กับผู้เรียนตลอดไปทั้งนี้สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

ผู้ที่สนใจในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล และต้องการใช้ AR เพื่อเพิ่มมิติใหม่กับผลงานของตัวเอง โดยเฉพาะคุณครูอาจารย์ที่ต้องการสร้าง ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยหรือเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คุณทำงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น ChatGPT สามารถช่วยได้แน่นอนในคอร์ส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้
Starfish Academy

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5727 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
47396 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
01:17:25
Starfish Academy

วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
425 views • 2 เดือนที่แล้ว
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
92 views • 10 เดือนที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration