“สาระต้องรู้เกี่ยวกับ วPA”

“สาระต้องรู้เกี่ยวกับ วPA”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) Inskru, Eduzone และ Starfish Labz ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วPA ของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในหัวข้อ “ผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โดย Starfish Labz ขอนำความรู้จากงานเสวนาในหัวข้อย่อย “สาระต้องรู้เกี่ยวกับวPA” โดย ผู้บริหารสำนักงานก.ค.ศ. มาเผยแพร่ให้ทุกท่านดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเด็น 1 : การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้งในฐานะผู้เป็นเจ้าของข้อตกลงพัฒนางานและผู้บังคับบัญชาของการทำข้อตกลงพัฒนางานจากคุณครูควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง

 • บทบาทผู้บังคับบัญชา สิ่งที่จะต้องทำคือ 1. เข้าถึงห้องเรียน (หัวใจสำคัญ) 2. ไม่ใช่แค่เดินเยี่ยม แต่ต้องเข้าไปพร้อมกับองค์ความรู้เพื่อช่วยเหลือคุณครู 3. เติมเต็มข้อตกลงการพัฒนางานของคุณครู 4. นำปัญหามาเป็นทิศทางของการพัฒนาสถานศึกษาได้ต่อไป
 • ตัวอย่างคำตอบของผู้เข้าร่วม “เริ่มจากสิ้นภาคเรียนเราจะพิจารณาเกรดและส่งกำลังใจให้คุณครู เข้าไปสังเกตห้องเรียนและเก็บข้อมูลครูรายบุคคล”
 • ตัวอย่างคำตอบของผู้เข้าร่วม “การสร้างความเข้าใจ” เริ่มจาก ผอ.โรงเรียนทำผอ. เขต/ รองผอ. จะต้องทำ PA ให้สอดคล้องกับผอ.โรงเรียน/ ครูจะต้องทำ PA ให้สอดคล้องกับผอ. โรงเรียน โดยเริ่มแบ่งทีม แบ่งสายชั้น / วางแผนการทิศทางการทำงานร่วมกัน / เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ / ครูแต่ละชั้นมีการแบ่งประเด็นท้าทาย เช่น ระดับชั้นประถมต้นจะเป็นการออก-เขียนได้ / การทำบูรณาการให้แก่นักเรียน
 • การตั้งข้อตกลงพัฒนางานของผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องมี 3 เรื่อง 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 2. การพัฒนาคุณครู 3. ผลลัพธ์การบริหารสถานศึกษาในทุกๆ มิติ

ประเด็น 2: หลักการคิดประเด็นท้าทายของผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • การจัดกระบวนการสอนด้วย Active Learning เพื่อสร้างอาชีพโดยการนำพหุวัฒนธรรม + เด็กเน้นอาศัยอยู่ที่ห่างไกล ชุมชนพึงพอใจประเมินโดยชุมชนจำนวนนักเรียนกลับมาเรียนมากขึ้น จาก 800 คน มาเป็น 1,000 คน และมีการทำ MOU กับวิทยาลัยส่งเสริมอาชีพ

ประเด็น 3: การประเมินเพื่อการพัฒนา PA และการตั้งคณะกรรมการประเมิน

 • ศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่เป็นโค้ชเพื่อให้แก้ปัญหาคุณครู
 • ครูของสถานศึกษาอื่นที่ใกล้เคียงเพื่อให้เห็นกระแสของการพัฒนา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูที่เกษียณอายุเพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาซึ่งตอบโจทย์เรื่องการสร้างเครือข่าย

ประเด็น 4 : ความเชื่อมโยงผลการประเมิน PA กับการเลื่อนเงินเดือน

 • PA เชื่อมโยง 2 จุด 1. ข้อตกลง PA เชื่อมโยงกับข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติงาน (ยกเว้นตำแหน่งครูผู้ช่วย) 2. ผลการประเมิน PA สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนถ้าเกิดว่าสิ้นปีงบประมาณแล้วผล PA ยังไม่ออกจะสามารถประเมินผลไปได้ไหมขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินใจของผู้อำนวยการ แต่เนื่องจากเราใช้ผลการประเมินปฏิบัติงานเป็นข้อตกลงเดียวกันกับข้อตกลง PA ตัวชี้วัดเดียวกัน ดังนั้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดระยะเวลาจึงสามารถใช้เป็นผลการปฏิบัติงานได้

ประเด็น 5 : แอดมินในสถานศึกษาในระบบ DPA

 • กำหนดว่า 1 โรงเรียนมีแอดมิน 1 คน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “DPA เป็นเรื่องใหม่ และอาจส่งผลต่อวิทยฐานะของบุคลากรแต่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีพอสมควรเราจึงต้องศึกษาอย่างมากหลังจากศึกษาแล้วก็มีข้อสงสัยว่าเราควรทำตอนไหนและถ้ากรรมการที่เชิญมาแล้วมีช่องว่างไหมเราควรทำอย่างไรจึงปรึกษากับเขตแต่เขตให้คำตอบไม่ได้ แต่ได้รับคำตอบจาก ก.ค.ศ แล้ว และภูมิใจที่ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะแล้ว”
 • ให้ระวังการนำเข้าข้อมูลที่ซ้ำซ้อนที่ให้คุณครูดูแลหลายคนเพราะอาจเกิดผลเสียของต่อผู้ส่งประเมินวิทยาฐานะ
 • เวลาอัปโหลดคำขอจะต้องให้ครูเจ้าของมานั่งดูไปด้วยกันเพื่อมีการเช็กความถูกต้อง
 • ตรวจสอบหลักเกณฑ์ของการส่งงาน เช่น จำนวนหน้าของเอกสารต่างๆ
 • ตรวจสอบสกุลของไฟล์วิดีโอที่จะต้องเป็นไฟล์ MP4
 • ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพต่างๆ ไม่ใช่การหมดอายุ

ข้อคิดทิ้งท้าย

อยากให้กำลังใจทุกท่านในการใช้บทบาทผู้อำนวยการสถานศึกษาขับเคลื่อนสถานศึกษาส่งผลดีให้เกิดแก่ผู้เรียนและคุณครูมีสมรรถนะที่สูงขึ้นและจะเกิดความภาคภูมิใจและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

กิจกรรมในช่วงเสวนา “สาระต้องรู้เกี่ยวกับ วPA” ได้ช่วยคลี่คลายและตอบคำถามให้แก่ผู้อำนวยการได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นอีกทั้ง ก.ค.ศ. ขอเป็นผู้ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนวPA ของผู้อำนวยการทุกท่านอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาโรงเรียนต่อไปอย่างยั่งยืน 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
6:50 ชั่วโมง

Curriculum, Pedagogical Innovations

คอร์สเรียนนี้มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย ให้ความสำ ...

Starfish Labz
Starfish Labz
Curriculum, Pedagogical Innovations
Starfish Labz

Curriculum, Pedagogical Innovations

Starfish Labz
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

การเรียนรู้เรื่องโอริกามิ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิคการพับกระดาษ และแนวกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น
Starfish Academy

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

Starfish Academy
1078 ผู้เรียน
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
10:00 ชั่วโมง

Visionary Leadership, Building community and Technology

ในการจะก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคต อาจจะต้องพัฒนา 3 ทักษะสำคัญ ได้แก่ Visionary Leadership ปลุกพลังวิสัยทัศน์ นำทางสู่คว ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Visionary Leadership, Building community and Technology
Starfish Academy

Visionary Leadership, Building community and Technology

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
0:30 ชั่วโมง

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ เป็นโมเดลในการบริหารจัดการโรงเรียน ที่ทา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy

Related Videos

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
01:16:10

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

262 views • 1 เดือนที่แล้ว
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
Starfish Education
03:55

Starfish Education

170 views • 5 เดือนที่แล้ว
Starfish Education
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:13
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1270 views • 7 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
105 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration