9 คุณสมบัติของผู้นำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ

Starfish Academy
Starfish Academy 1211 views • 6 เดือนที่แล้ว
9 คุณสมบัติของผู้นำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ

การเป็นผู้นำ หรือผู้อำนวยการโรงเรียนอาจเป็นงานที่ท้าทาย เพราะงานส่วนใหญ่เป็นงานบริหารและเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่าย และที่สำคัญ คือ เป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันงานต่างๆ ของโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น การผลักดันด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารโรงเรียน

ในแง่มุมที่สำคัญของผู้บริหารที่สามารถพาโรงเรียนประสบความสำเร็จ คือ การเป็นผู้นำที่มีทัศนคติเชิงบวก ช่วยสนับสนุนและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและมีอุดมการณ์มุ่งสร้างความสำเร็จไม่ว่าจะต้องใช้กลยุทธ์อะไรก็ตามนอกจากคุณสมบัติความเป็นผู้นำดังที่กล่าวไปแล้ว ยังมี 9 คุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นผู้นำที่ดีต่อไปในอนาคต ดังต่อไปนี้

1.การฝึกฝนอบรมคุณครู และการรักษาครูที่ดีไว้

ทักษะการจัดอบรมที่มีคุณภาพและการรักษาครูที่ดีจะช่วยผู้บริหารแบ่งเบางานได้มากขึ้นเพราะครูที่เก่งจะคอยจัดการงานต่างๆ ที่สำคัญแทน เช่น การสื่อสารกับผู้ปกครองการจัดการห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโรงเรียนได้

2.มีจรรยาบรรณในการทำงาน

ผู้นำที่ดีจะต้องกำหนดแนวทางสำหรับทุกคนในโรงเรียน โดยเป็น ‘ตัวอย่าง’ ที่ดีให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน เช่น เป็นคนแรกที่มาถึงและเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากโรงเรียน เป็นต้น เมื่อคุณครูและเจ้าหน้าที่คนอื่นเห็นดังนั้นจะเป็นแรงจูงใจที่ให้ผู้อื่นเต็มที่กับการทำงานหรือการมีทัศนคติเชิงบวก การยิ้มแย้มกับผู้อื่นเสมอและจัดการปัญหาอย่างมีสติ

3.มีความคิดริเริ่มในการทำสิ่งต่างๆ 

ผู้อำนวยการต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องมีวิธีการจัดการอย่างสร้างสรรค์ในการบริหารทรัพยากร หรือเมื่อได้รับทรัพยากรเพิ่ม ผู้อำนวยการต้องสามารถจัดสรรสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโรงเรียน และพยายามสร้างความร่วมมือร่วมกับภาคีอื่นๆ

4.สร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆ

ในฐานะผู้บริหารจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างหลากหลายดังนั้นในฐานะผู้บริหาร ต้องเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำต้องมีความสามารถในการอ่านใจผู้คนได้เป็นอย่างดี เพื่อค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องการ และพยายามใช้จุดแข็งของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเชิญชวนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย เพื่อการขอการสนับสนุนจากชุมชน

5.มอบหมายงานให้ผู้อื่น

ภายใต้การมอบหมายงาน คือ ความไว้วางใจผู้อื่นแต่เป็นการไว้วางใจด้วยความคาดหวังและรอคอยที่สนับสนุนพวกเขา เพราะจะช่วยลดภาระของผู้นำ ทำให้มีเวลาในการคิดโครงการที่สำคัญและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง นอกจากนี้ ผู้บริหารควรสร้างความสัมพันธ์และให้ความมั่นใจกับจุดแข็งของเจ้าหน้าที่ทุกคน และเขาจะกล้าทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.ออกแบบนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาจะประสบความสำเร็จ หากมีนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยการรับฟังฟีดแบ็กจากคุณครูและนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

7.สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว

การเห็นภาพรวมที่รอบด้านเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่เหมาะเป็นทักษะหนึ่งของผู้นำที่จะช่วยให้โรงเรียนไม่เกิดปัญหาซ้ำเดิมและช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงิน

8.มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ

ผู้อำนวยการจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งด้านนโยบายการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนา และเทคนิคการสอนต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้คำแนะนำและให้ปรึกษาแก่คุณครูได้

9.เข้าถึงนักเรียน เจ้าหน้าที่และชุมชน

ผู้อำนวยการที่ประสบความสำเร็จจะเข้าใจว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับบุคลากรในโรงเรียน เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกในโรงเรียน ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้บริหารสามารถเชื่อมโยงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนได้ ก็ยิ่งทำเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับนักเรียนที่มากขึ้น เพราะสิ่งสำคัญ คือผู้บริหารต้องเข้าถึงทุกคนรับฟังปัญหาของทุกคนได้ และช่วยแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

9 คุณสมบัติของการเป็นผู้นำ ที่พาโรงเรียนสู่ความสำเร็จอาจไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีแต่ผู้บริหารต้องเปิดใจว่าเราสามารถฝึกฝนคุณสมบัติเหล่านี้ได้เพียงแต่ต้องใช้เวลาในการเข้าใจตัวเองและปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาของโรงเรียนของเราต่อไป

อ้างอิง How To Be A Successful School Principal: Nine Essential Qualities

https://educationadvanced.com/resources/blog/how-to-be-a-successful-school-principal-nine-essential-qualities/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

การช่วยเหลือผู้เรียนสำคัญต่อการลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
เครืองมือครู
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย จะได้เรียนรู้ความสำคัญ พัฒนาการทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะและหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะให้แก่เด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี
Starfish Academy

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

Starfish Academy
3953 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

EP:2 Chef’s Table Eat & EDUCATE ทิศทางของครูไทย ไปยังไงกันต่อดี
30:00
Starfish Labz

EP:2 Chef’s Table Eat & EDUCATE ทิศทางของครูไทย ไปยังไงกันต่อดี

Starfish Labz
1301 views • 9 เดือนที่แล้ว
EP:2 Chef’s Table Eat & EDUCATE ทิศทางของครูไทย ไปยังไงกันต่อดี
Starfish Education
03:55

Starfish Education

108 views • 3 เดือนที่แล้ว
Starfish Education
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:13
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
869 views • 5 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration