ครูคลับ (Kru Club) “จิตวิทยา” เพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข
นางสาววินัฎฐา นันตะสุข 1706 views • 10 เดือนที่แล้ว
ครูคลับ (Kru Club) “จิตวิทยา” เพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

Generation Gap หรือ ช่องว่างระหว่างรุ่น คือ ความแตกต่างของความคิดเห็น ความเชื่อ ค่านิยมหรือทัศนคติระหว่างคนรุ่นหนึ่งกับอีกรุ่นหนึ่ง เช่น ช่องว่างระหว่างคนหนุ่มสาวกับพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของพวกเขา ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งและการสื่อสารที่ซับซ้อนจนทำให้เกิด "Gap หรือ ช่องว่าง"    

This is my Generation. This is our Generation เข้าใจวัยที่แตกต่างเพราะเราเติบโตจากโลกที่ต่างกัน ดังนั้นการทำความเข้าใจทำความรู้กลุ่มคนใน 4 เจเนอเรชั่น พร้อมเข้าใจลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แตกต่างเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง เช่น หน้าที่ของคุณครูหรือหน้าที่ของนักเรียนก็จะสามารถเข้าใจและปรับตัวในชีวิตได้อย่างมีความสุข

Baby Boomer Generation   Gen X / Gen Y /Gen Z/ Gen Alpha

Baby Boomer เติบโตมากับยุคอุตสาหกรรมหนัก เทคโนโลยีและเครื่องไม้เครื่องมือในชีวิตประจำวันยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบัน Baby Boomer ใช้ชีวิตในกฎระเบียบมาตลอด และมีความอดทนสูงเป็นเหมือนร่มไม้สำคัญของครอบครัว จึงใส่ใจกับครอบครัวมาก

GEN X ที่อยู่ในยุคที่มีการพัฒนาไอทีให้มีความทันสมัยมากขึ้น เติบโตมากับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ความสะดวกสบายใหม่ ทำให้คน GEN X ชอบถามคำถาม ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเอง

GEN Y เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีที่พกพาได้ แม้จะชินกับความสะดวกสบายมากกว่า GEN Z และ Baby Boomer แต่ก็ผ่านความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

GEN Z เกิดมาพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี คน GEN Z เป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับโอกาส เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

GEN Alpha เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว มีชีวิตพื้นฐานบนโลกเทคโนโลยีตั้งแต่เกิด จนมองเห็นทุกความเป็นไปได้ ทำให้คนเจนนี้รักอิสระ ชอบความท้าทาย และเปิดกว้างพร้อมรับความหลากหลาย

เมื่อมีความแตกต่างของช่วงวัยคุณครูจะต้องเรียนรู้และเข้าใจในการเรียนรู้ของ พฤติกรรมมนุษย์ เพราะ พฤติกรรมมนุษย์ คือจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยที่พฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมาของแต่ละคนนั้น มีความแตกต่างและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซี่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก เพราะความแตกต่างนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์นั่นเอง ดังนั้นก่อนที่จะไปปรับพฤติกรรมของมนุษย์ครูจะต้องรู้ว่า รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งได้เป็น 2 อย่างคือ

1.พฤติกรรมเปิดเผย (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาทำให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ สังเกตได้ เช่น การเดิน การหัวเราะ การพูด เป็นต้น

2.พฤติกรรมปกปิด (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงแล้ว แต่ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นได้ สังเกตได้โดยตรงจนกว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้บอกหรือแสดงบางอย่างเพื่อให้คนอื่นรับรู้ได้ เช่น ความคิด อารมณ์ การรับรู้เป็นต้น

สิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของมนุษย์คือ กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการที่ทำให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์คือ 1.กระบวนการรับรู้ 2.กระบวนการคิดและเข้าใจและ3.กระบวนการแสดงออก ดังนั้นพฤติกรรมจะมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะการปรับตัว เป็นพฤติกรรมประเภทหนึ่งที่ใช้เปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ เป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้บุคคลอยู่รอดในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยา

แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก เช่น ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำ คือการปรับพื้นฐานพฤติกรรมโดยการเสริมแรงทางบวก เช่นให้คำชม ให้คะแนน ให้ดาว เป็นต้น หรือการเสริมแรงทางลบ การหักคะแนน เป็นต้น หรือมีการลงโทษนั่นเอง

การปรับพฤติกรรมในห้องเรียน

  1. ใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการปรับพฤติกรรม
  2. การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  3. ส่งเสริมพฤติกรรมให้เกิดการพัฒนาสมวัยและเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) หมายถึง การนำเอาหลักการแห่งพฤติกรรม (Behavior Principles) ประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบโดยเน้นที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกต และวัดได้เป็นสำคัญในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเอง ดังนั้นการประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจในแต่ละช่วงวัยของนักเรียนจะทำให้คุณครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

เห็นได้ว่าการปรับพฤติกรรมและการเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย รวมไปถึงกรณีศึกษาการปรับพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน แนวคิดและแนวปฏิบัติต่างๆ คุณครูมีส่วนสำคัญที่จะช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ให้สามารถปรับตัวได้ตามพัฒนาการและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เด็กๆ ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1594 ผู้เรียน
การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1317 ผู้เรียน
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1016 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
378 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
536 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52265 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO