KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป 1217 views • 5 เดือนที่แล้ว
KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

เทคโนโลยี ( Technology) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ

เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติ แก่มวลมนุษย์ เพื่อใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา การนำเทคโนโลยีมาใช้ ควรคำนึงถึงคือ 1.ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพราะ เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ อย่างรวดเร็ว   2.ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด  3.ประหยัด (Save) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก  4.หาง่ายใช้งานง่าย  5.ความปลอดภัยและ  6.ความทันสมัย (Modern) นั่นเอง

เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การหลอมรวมความรู้ ความคิด เทคนิค กระบวนการรวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร สื่อ อุปกรณ์ที่จะผ่านการถ่ายทอดของครูผสมผสานกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนกับห้องเรียนที่มีการออกแบบระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งห้องเรียนจะต้องมีการออกแบบในการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพของครูนั่นเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ครูต้องฝึกในการตั้งคำถาม เพื่อเป็นการออกแบบจัดการเรียนรู้กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียนผ่านการเป็น FA สู่ Lifelong Learning Skills (ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต)ประกอบด้วย

ขั้นที่ 1. ตั้งคำถาม นำเสนอปัญหา หรือยกตัวอย่างกรณีศึกษา

ขั้นที่2. ประชุมวางแผนเพื่อแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ เอกสาร การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้

ขั้นที่3. การสร้างองค์ความรู้ จากการคิดเดี่ยวการคิดคู่ และการคิด 4 คน

ขั้นที่4. เสนอแนวคิดพร้อมอภิปราย ถกเถียง

ขั้นที่5. สรุปผล บอกต่อ สอนผู้อื่น และการนำไปเผยแพร่สู่ผู้คน

ดังนั้นจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการปรับหลักสูตรการศึกษาในการเน้นสมรรถนะ 6 ด้านตาม แผนหลักสูตรฐานสมรรถนะใหม่ที่ถูกปรับเพิ่มจากเดิม 5 ด้าน ให้มี 6 ด้าน ได้แก่ 1. การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ 2. การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ 3.การสื่อสารด้วยภาษา 4. การจัดการและการทำงานเป็นทีม  5.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและ 6.การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน ซึ่งด้านที่เพิ่มเข้ามาก็คือด้านที่6 นั่นคือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนด้วยความมุ่งหวังให้เด็กไทยมีสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคใหม่ และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั่นเอง

FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Learning Ecosystem in Classroom)เป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับครู ครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับตำแหน่งการนั่ง ผู้เรียนกับโต๊ะเรียน ผู้เรียนกับเก้าอี้ ผู้เรียนกับกระดาน ผู้เรียนกับแสงสว่าง ผู้เรียนกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความสัมพันธ์ของผู้เรียนและครูกับสิ่งแวดล้อมรอบห้อง ระยะห่างระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ความหลากหลายทางสติปัญญา ความหลากหลายทางเพศ หรือความหลากหลายทางความสามารถเป็นต้น  เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาจนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผสมผสานกับสมรรถนะหลัก 6 ด้านและการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาเชื่อมโยงกันและนำไปสู่การเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning Classroom) เพื่อให้เป็นห้องเรียนของความสุข สนุกในการเรียน เป็นห้องเรียนที่มีความปลอดภัย เสริมสร้างให้ผู้เรียนสนุกคิด สนุกเรียน เรียนโดยไม่รู้ว่ากำลังเรียน เป็นห้องเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจจนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุดนั่นเอง เป็นการสร้างพลังการเรียนรู้ของครูอย่างมืออาชีพนั่นเอง

ดังนั้นผลลัพธ์จากการใช้ระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียนผ่านกระบวนการของ FA นั่นคือ

ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตัวเอง

ผู้เรียนมีเป้าหมายในชีวิตเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและรู้เท่าทันอารมณ์

ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากเสียงที่ไม่มีเสียงของตนเอง

ผู้เรียนได้ฝึกการคิดเชิงระบบ มีการคิดเชิงสร้างสรรค์

ผู้เรียนได้ฝึกการรับสารจากเพื่อนและตีความหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

ผู้เรียนมีการรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจ

เห็นได้ว่า การใช้เทคโนโลยี (Technology) ของครู คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

อยากสร้างสื่อการสอนสุดว้าว! อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆในห้องเรียนมาลองใช้ Google Earth เครื่องมือการสอนแบบบู ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
Google for Education Partner

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5426 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Tani 3 นวัตกรรม BoC-Act สร้างเด็กสู่โลก VUCA WORLD สร้างทักษะสำคัญแก่ผู้เรียน
23:10
Starfish Academy

Tani 3 นวัตกรรม BoC-Act สร้างเด็กสู่โลก VUCA WORLD สร้างทักษะสำคัญแก่ผู้เรียน

Starfish Academy
38 views • 9 เดือนที่แล้ว
Tani 3 นวัตกรรม BoC-Act สร้างเด็กสู่โลก VUCA WORLD สร้างทักษะสำคัญแก่ผู้เรียน
นวัตกรรม Steam Game Store
05:37
Starfish Academy

นวัตกรรม Steam Game Store

Starfish Academy
194 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม Steam Game Store
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
42716 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO