ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

Starfish Academy
Starfish Academy 551 views • 2 เดือนที่แล้ว
ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถพัฒนาการใช้กระบวนการคิด การมีส่วนร่วม และการมีปฏิสัมพันธ์ จึงได้มีการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีที่ผู้เรียนทำการแก้ปัญหาร่วมกัน สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความสำคัญต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของกลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น เทคนิคการพูดเป็นคู่ การเขียนเป็นคู่ การพูดรอบวง การเขียนรอบวง การเขียนพร้อมกันรอบวง คู่ตรวจสอบ เทคนิคร่วมกันคิด การเรียงแถว การแก้ปัญหาด้วยจิ๊กซอว์ วงกลมซ้อน การอภิปรายเป็นคู่ เทคนิคเพื่อนเรียน การคิดเดี่ยว-คิดคู่-ร่วมกันคิด เป็นต้น

Padlet คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการในรูปแบบกระดานแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งผู้สอนเป็นผู้กำหนดบทเรียนต่าง ๆ โดยทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถนำเข้าข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ เสียง และลิงก์เว็บไซต์ได้ โดยการแสดงความคิดเห็นหรือข้อมูลต่าง ๆ ผู้เข้าใช้อื่นจะสามารถเห็นได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน และสามารถใช้เพื่อการระดมสมองในเรื่องต่าง ๆ โดยผู้เรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง และศึกษาสิ่งที่เพื่อนได้แสดงความคิดเห็น ได้อีกด้วย ทั้งนี้ การใช้งาน Padlet ขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้มีเทคนิคเพื่อจัดกิจกรรมรูปแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลาอย่างง่าย ๆ จำนวน 25 วิธี ดังนี้

1.  ตั้งชื่อ Title แล้วให้กำหนด Description สองบรรทัด ใหญ่เล็กไม่เท่ากัน

2. กำหนด Address ให้เป็นระบบ เมื่อผู้เรียนส่งครบแล้ว ครูสามารถเปลี่ยน Address เพื่อให้“เฉพาะครูเห็นได้”

3.  กำหนด Wallpaper เองได้ กำหนดแยกสีตามวิชา เลือกหาได้สร้างสรรค์

4.  Upload Wallpaper เฉพาะ ช่วยให้ครูเจาะ แยกชั้น กั้นระบบ

5. ปรับ Color Scheme ได้ระหว่างใช้งาน เน้น “แม่สี” ให้กล่องเด่นได้ โดยการเลือกใช้ Dark Scheme

6.  ให้ผู้เรียนสมัครใช้ Padlet Attribution แสดงตนไม่สับสน ลดเวลา

7.  New Post Position สำคัญรู้ได้เร็วพลันว่าใครส่งก่อน (ใครโพสก่อนอยู่บน)

8.  Require Approval ช่วยไม่ให้เพื่อนเห็น ปลดทีละประเด็นโดยครู

9.  Map a Domain ได้เชื่อมไปยังที่ของครู 

10. Share > Invite Member เพื่อแจกสิทธิ์ร่วมมือทำงานใกล้ชิดแต่ “ต่างระดับ” ไม่ว่าจะเป็นการแจกสิทธิ์ในการอ่าน เขียน แก้ไข หรือเป็นผู้ดูแลระบบได้

11. Share ออกไปได้หลายแหล่ง แต่ควรสร้างแหล่งเก็บ Link อิงระบบ

12. Neon ใช้ได้ฟรี 3 Padlet ใช้เสร็จแล้วนำไฟล์ออก

13. Remake ทำซ้ำ ช่วยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ค่ากำหนดมากมาย เลือกได้ตามใจครู

14. Change Format กลางทางได้บางอย่างไม่ทั้งหมด แต่ช่วยลดการเริ่มสร้างใหม่

15. กด “จุด 3 จุด” มีเมนูเพิ่ม ควรเริ่มลองดู ทุกปุ่มควรรู้ ครูใช้ได้เลย

16. Drag and Drop เร็วไว ลากไฟล์ใส่ได้มากกว่า 1

17. ระหว่างรอ Publish ไป เลือกไฟล์ใหม่ได้เลย

18.  Export to excel

19. การใช้ Canva ช่วยวาดผังเชื่อมโยง เค้าโครงหลายขนาด

20. ใช้ Timeline + Remake เรียงลำดับและเตรียมเฉลยคุ้นเคย Backward Design

21. ใช้ Emoji แบบอออนไลน์ ช่วยได้ในการสร้างสัญลักษณ์

22. ใช้ Shelf รายชื่อศิษย์ลงมือเป็นระเบียบ

23. ค้นหาจากใน Padlet ไม่ต้องออกไป get จาก google

24. บันทึกภาพ บันทึกเสียง เรียงขึ้น Padlet

25. Padlet in Padlet เบ็ดเสร็จในการจัดการ

เห็นได้ว่า จากเทคนิคการใช้งาน Padlet มีวิธีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ได้หลายกิจกรรม เป็นเครื่องมือในการระดมความคิดเห็น รวบรวม แลกเปลี่ยนความคิดตามหัวข้อที่กำหนด อีกทั้งยังสามารถเห็นไอเดียของผู้ใช้  งานอื่น ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมอีกด้วย ทั้งนี้สามารถรับฟังวิธีการ เทคนิคการใช้งาน Padlet เพิ่มเติมได้ที่

www.StarfishLabz.com


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนในคอร์สนี้ประกอบไปด้วย 3 แอปพลิเคชัน คือ Padlet ,Word wall และ Class Time

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
2776 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
15330 views • 1 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
160 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
239 views • 1 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน