STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม

Starfish Academy
Starfish Academy 774 views • 3 เดือนที่แล้ว
STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ คือการสร้างองค์ประกอบ ขั้นตอน รายละเอียดการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น “การจัดห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน”  จะสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีความคิดอิสระอย่างสร้างสรรค์นั่นเอง

ตัวอย่าง Application แอปพลิเคชั่น ที่ใช้สำหรับการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

Jam board คือจอแสดงผลอัจฉริยะซึ่งจะดึงรูปภาพจากการค้นหาใน Google ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถบันทึกงานโดยอัตโนมัติใช้เครื่องมือการเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายและการจดจำรูปร่าง ผู้ใช้จะวาดเขียนได้ แต่จะสามารถลบได้ด้วยนิ้วมือแบบเดียวกับไวท์บอร์ด Jam board จึงเป็นเครื่องมือสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียน เพราะสามารถที่จะเป็นไวท์บอร์ดอัจริยะที่สามารถวาด เขียน บนอุปกรณ์ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถนำมาบูรณาการใช้ได้ในทุกวิชา

ดังนั้น Jam board จึงหมายถึงกระดานสร้างสรรค์จาก Google Workspace ที่ผู้ใช้งานสามารถออกแบบ  ไอเดีย ได้ตามต้องการแล้วแชร์ลงบนหน้ากระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึก Sticky notes รูปภาพ หรือไฟล์งานจาก Google Workspace ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ซึ่งมีวิธีการเข้าใช้งานโดย เข้าเว็บไซต์ คือ https://jamboard.google.com แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆก็จะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยที่นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมกับทุกคนในกระบวนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันในห้องเรียน การทำงานเดี่ยว ทำงานกลุ่ม หรือทำงานอิสระทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ก็สามารถใช้ Jam board ได้ในการอำนวยความสะดวกในทุกรายวิชา เพื่อให้เป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ Active learning คือ รูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้สูงสุดและเป็นเทคนิคการสอนที่ผู้เรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์แล้วลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้สื่อเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชั่นที่ทันนสมัย ดังเช่น  Jam board เป็นกิจกรรมการสอนที่ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการศึกษาการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ของตัวผู้เรียนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเห็นได้ว่าการจัดบรรยากาศชั้นเรียนส่งผลต่อการคิดสร้างสรรค์ของเด็กในทิศทางที่เป็นบวก เพราะบรรยากาศในห้องเรียนที่สร้างสรรค์มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากเพราะเด็กจะได้เปิดมุมมองความคิดตามความสนใจ ความถนัด และความมั่นใจในการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยการมีส่วนร่วม ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประตูสู่โลกใบใหม่อย่างแท้จริง การเรียนรู้ของเด็กก็จะมีความตื่นเต้น น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
0:30 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

การวัดผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดภาระงานเอกสาร และการประม ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์
Starfish Future Labz

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

Starfish Future Labz

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
4960 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
29369 views • 1 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
3442 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
6002 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)