โรงเรียนเอกชนกับการบริหารการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy 24018 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนเอกชนกับการบริหารการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน โดยมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางทำให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นสังคมแห่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในยุคสมัยใหม่จำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน พัฒนารูปแบบและทักษะเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมยุคใหม่ได้ 

ด้วยแนวโน้มการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ในมุมมองภาคการศึกษาที่เป็นระบบขนาดใหญ่ หรือขนาดโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ย่อมได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะโรงเรียนภาคเอกชนทั้งในและนอกระบบที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร การพัฒนาบุคลากร

การปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้น โรงเรียนเอกชนจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงการพัฒนาคุณภาพครูให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน การจัดทำหลักสูตรที่คำนึงถึงผู้ใช้หลักสูตร การจัดการศึกษาแบบองค์รวม การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย การจัดการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน การพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การยกระดับวิธีคิดแบบสมัยใหม่ การพัฒนาทักษะของผู้บริหารและครูในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และการศึกษาที่เน้นการส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้เฉพาะบุคคลมากขึ้น จนนำไปสู่การต่อยอดทักษะด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ทักษะเชิงเทคนิค ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะเทคโนโลยี ทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์ ทักษะการทำงาน ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ฯล รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ฉะนั้น การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งเป้าหมายของการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กสามารถมีเครื่องมือสู่การต่อยอด โดยครูเป็นผู้มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก สร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา เชื่อมโยงการเรียนรู้ และสร้างทักษะที่เหมาะสมได้ เพื่อให้การศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงและมีความหมายกับเด็กมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาขับเคลื่อนร่วมกันในทิศทางที่มุ่งเน้นคุณภาพของครู และผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเป็นหลัก เป็นสิ่งที่จำเป็นและถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และกระแสโลกในอนาคต ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/videos/1476241869851903/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3

การฝึกการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานในวัยเด็กเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการวางพื้นฐานที่ถูกต้อง นำไปสู่พัฒนาการด้านร่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

การสอนภาษาไทยผ่านกระบวนการ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายรูปแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม
Starfish Academy

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6730 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
60 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
01:17:25
Starfish Academy

วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
1028 views • 6 เดือนที่แล้ว
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA