Active Teacher ตอน Starfish Labz ตัวช่วยครูในการพัฒนาตัวเอง

Starfish Academy
Starfish Academy 888 views • 1 ปีที่แล้ว
Active Teacher ตอน Starfish Labz ตัวช่วยครูในการพัฒนาตัวเอง

ครูไทม์ มีชื่อจริงว่า ครูวีรภัฏศาสตรา ชมภู สอนวิชาชีววิทยา3 โรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนประชามงคลตั้งอยู่ในโครงการ ห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 1,560 คน มีครูจำนวน 80 คน (ภายใต้การบริหารงานโดย แมน พรมภิมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล) จัดการเรียนการสอน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ สาย ปวช.ปีที่ 1 - 3 (เปิดรับรับนักเรียนจากทั่วประเทศ) ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเรียนกลุ่มไป-กลับ และนักเรียนหอพัก นักเรียนส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ มีฐานะยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป บ้างก็ค้าขายและทำการเกษตร พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ทำไร่อ้อย นักเรียนมาจากฐานครอบครัวขนาดใหญ่ ในหนึ่งครอบครัวจะประกอบด้วย พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย น้อง เหลน หลาน นักเรียนบางคนจึงมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ และไม่ค่อยอบอุ่น เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน ต้องอาศัยก็อยู่กับตายาย 

ครูไทม์เล่าให้ฟังว่า ย้อนไปเมื่อสมัยที่ระดับมัธยมศึกษา มีโอกาสได้เรียนวิชาชีววิทยากับคุณครูท่านหนึ่ง ซึ่งคุณครูเก่งมาก ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “สักวันหนึ่งฉันจะเป็นครูที่เก่ง และมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนให้ได้” ประกอบกับช่วงนั้นได้รับประสบการณ์ดี ๆ จากการได้ทำโครงการพี่ติวน้อง, การไปฝึกสอน, การได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง การไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้หล่อหลอมความรักในวิชาชีพครู มีความฝันที่อยากจะเป็นครูเพิ่มเป็นทวีคูณ รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้สอน สุขที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสอบบรรจุได้ ก็ยิ่งทำให้รู้สึกภูมิใจมาก ที่ฝันนั้นเป็นจริงได้และประกอบอาชีพที่ตนเองรักและไฝ่ฝัน 

สิ่งที่ท้าท้ายมาก คือ “ครูจะถ่ายถอดความรู้ ประสบการณ์ที่มีให้กับนักเรียนที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ได้อย่างไร..............? ”ยิ่งนักเรียนบางคนมีปัญหาในการดำรงชีวิต ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน เช่น นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเพื่อน, ต่อครู, นักเรียนโดดเรียน,หนีเรียน ไม่เข้าเรียนหรือเข้าเรียนแต่ไม่ตั้งใจเรียน มันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมาก ซึ่งครูไทม์ได้ตั้งใจไว้ว่า จะต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ที่เรียนมา พัฒนาเด็กนักเรียน ให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ เป็นต้นแบบในการสร้างทักษะชีวิต และเป็น พลเมืองที่ดี ของสังคมให้ได้  

Moment ที่มีความสุขของครูไทม์มีหลายรูปแบบ เช่น มีความสุขที่ได้ทำหน้าที่ที่เรารัก ได้สอนนักเรียน ได้ดูแล เอาใจใส่นักเรียน แล้วสิ่งที่ได้รับกลับจากนักเรียนคือ เสียงหัวเราะ ร้อยยิ้ม สุขที่สุดก็ตอนที่มีนักเรียนเข้ามาบอกว่า “รักครูไทม์” ก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่า สิ่งที่ตั้งใจทำ สิ่งที่พล่ำบอกพล่ำสอนทุกวัน ถึงแม้จะทำให้เหนื่อยกายที่ต้องบอก ต้องพูด แต่เมื่อสิ่งที่ได้รับกลับมา มันทดแทนทุกอย่างได้อย่างแนบสนิท คำบอกรักจากนักเรียน เสียงหัวเราะ ร้อยยิ้มเหล่านั้น มันช่วยเติมเต็มความสุขของครูได้มาก ทุกคาบเรียนคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครูไทม์ เพราะได้สอน ได้เจอนักเรียน นักเรียนน่ารัก นักเรียนไม่ดื้อ เกิดการเรียนรู้ที่โต้งแย้งกันระหว่างเพื่อนกับครู 

Starfish ครูไทม์ รู้จัก มานานแล้ว แต่ที่รู้จักแบบจริง ๆ คือหลังจากโรงเรียนได้ทำ MOU ร่วมกัน รู้ว่า Starfish Education เป็นโครงการหรือรูปแบบการศึกษาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล มีสื่อการเรียนรู้และเครื่องมือให้ครู เข้าไปศึกษาหาความรู้ ซึ่งครูไทม์ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ใน Starfish Labz ค่อนข้างบ่อย เฉลี่ย สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แล้วแต่แล้วเวลาที่มี คอร์สที่เรียนแล้ว สามาถเอาไปใช้ได้จริง เช่น การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยการเรียนรู้ (Learning loss) , เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่ : Game Based Learning แล้วนำความรู้ที่ได้ไปจัด การเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรายวิชาชีววิทยา3 ที่ตัวเองสอน จำนวน 170 คน โดยเริ่มจากให้นักเรียน สมัครสมาชิก Starfish Labz แล้วให้เข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหลังจากที่สอนเสร็จในแต่ละครั้ง คอร์สที่ให้ นักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น อาณาจักรของพืช, ฮอร์โมนพืช รวมทั้งให้เด็ก ๆ ทำ My Mapping จาก Canva เด็ก ๆ ได้ความรู้ ได้เรียนรู้กระบวนการ และเกิดทักษะการใช้เทคโนโลยี ทำให้มีความเข้าใจ เรื่อง ที่เรียนมากยิ่งขึ้น  

Starfish Labz ทำให้ครูเกิดองค์ความรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่และเข้าใจมากขึ้น ครูพัฒนาตนเองให้รู้จริง ครูและนักเรียนมีการพัฒนาไปพร้อมๆ ได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก เหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้ว ต้องศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง Starfish Labz เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยทุ่นแรงครู และให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนช่วยพัฒนาครูได้ 100% สามารถนำความรู้ที่ได้จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ครูได้ความรู้และการบูรณาการ เด็กก็ได้ (KPA) ความรู้ เกิดทักษะ มีเจตคติที่ดี มีความเข้าใจ เกิดการต่อยอดทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างสมประสบการณ์ ตอบสนองการจัดการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 และที่สำคัญมีคอร์สเรียนที่หลากหลายรวมถึงคอร์สสำหรับผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดูบุตรหลานอีกด้วย ครูไทม์รู้สึกดีใจมากที่คณะผู้บริหารได้สร้างและออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่มีประโชยน์ มีเครื่องมือหลัก ๆ ในการพัฒนาครูให้เท่าทันเทคโนโลยี (ได้ร่วมมือกับทาง สพฐ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับครูได้เรียนรู้พัฒนาตนเอง)

เทคโนโลยีการศึกษาที่ดีสำหรับครูไทม์จะต้องเป็นสิ่งที่ให้ความรู้กับครูยุคใหม่ได้พัฒนาตนเองเรื่อย ๆ และส่งเสริม ให้ครูรุ่นเก่า ได้พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยี ให้ครูและด็กนักเรียน ได้เรียนรู้ควบคู่กันไป ซึ่งก่อนที่ครูจะจัดการเรียน การสอน ครูต้องศึกษาเรียนรู้ในคอร์สนั้นก่อน มันจะทำให้ครูเข้าใจเนื้อหานั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถ้านักเรียนมีความสับสัน หรือ ไม่เข้าใจ ตัวครูก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้อย่างลึกซึ้งและรู้จริง 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

เริ่มเรียนโค้ดดิ้งได้ตั้งแต่ตอนไหน จะเริ่มต้นสอนโค้ดดิ้งให้เด็กต้องทำยังไง ในคอร์สเรียน “สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำ ...

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6029 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
444 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration