16 ideas DIY ใครๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
33 views

16 แนวคิดในการนำวัสดุเหลือใช้ หรือของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาทำการสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ให้กลายเป็นผลงานชิ้นใหม่ เป็นสื่อการเรียนรู้ เป็นของใช้ที่สวยงามและมีคุณค่า ที่สำคัญทำง่ายและใช้งานได้จริง