Hashtag ทักษะในศตวรรษที่ 21

2 results

การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร

วัยรุ่น คือ วัยที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งพัฒนาการของร่างกาย ความคิด สุขภาวะจิตที่แตกต่างไปจากเด็ก ในขณะที่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร
Starfish Academy

ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร

Starfish Academy
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนั้นมีความสำคัญมาก ในคอร์สนี้จึงได้แนะนำเทคนิคการโฮมรูมให้น่าสนใจ การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัด ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy