การเป็นครูในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลของผู้เรียน

เรียนรู้เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สมัยใหม่ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การนำทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การศึกษาลักษณะของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากการจัดการเรียนการสอนในชุมชมการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Learning Outcomes

แนวคิดและทฤษฏีการเรียนรู้สมัยใหม่

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู

Tags

ผู้เขียน

อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

นักพัฒนาครู และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

04.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สมัยใหม่

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สมัยใหม่

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

0:30 ชั่วโมง 2 กิจกรรม
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21

คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ