"ตรีนุช" สั่งสอบ ข้อเท็จจริง กรณีลืมเด็ก ป.2 บนรถตู้ เผยแพร่ระเบียบมาตรการควบคุมดูแลการใช้ รถโรงเรียน พ.ศ.2562

8 เดือนที่แล้ว
211 views
โดย Starfish Labz
"ตรีนุช" สั่งสอบ ข้อเท็จจริง กรณีลืมเด็ก ป.2 บนรถตู้ เผยแพร่ระเบียบมาตรการควบคุมดูแลการใช้ รถโรงเรียน พ.ศ.2562

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความบกพร่องของใคร เป็นความบกพร่องของโรงเรียน ครูที่ดูแลเด็ก หรือคนขับรถโรงเรียน และให้ตรวจสอบด้วยว่า ในการใช้รถโรงเรียนรับ-ส่งนักเรียน ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562 หรือไม่

“นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นเรื่องที่ดิฉันให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด ทั้งรัฐและเอกชน ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอาชีวศึกษา เรื่องการลืมเด็กไว้ในรถโรงเรียน จนทำให้เด็กเสียชีวิตก็ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งหนังสือเวียนกำชับเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถโรงเรียนแล้ว”

โดยในข้อ 11 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมีหน้าที่ ดังนี้

1. ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่รับ – ส่ง แต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายซื่อนักเรียน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการ

2. ประจำอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลาที่รับ – ส่งนักเรียน เพื่อควบคุมดูแล และช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

3. รายงานให้ทางโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น เข้ารับการอบรมตามที่โรงเรียนหรือผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียนกำหนด

สาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว เป็นการกำหนดลักษณะของรถโรงเรียนที่จะนำมารับส่งนักเรียน การกำหนดเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น สีของรถซึ่งต้องใช้สีตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด กำหนดหน้าที่ผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียน กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของพนักงานขับรถโรงเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : bit.ly/3AEWiTH

ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562 : bit.ly/3CRRyNz

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น , กสศ. , Unicef , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานและการเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

24.04.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมเป็น Mentor พัฒนาข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษา ในหัวข้อ “ติดปีกครูไทย” ในงาน Hack Thailand 2575 : 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

24.04.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23