“อัมพร” เร่ง เขตพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดใหม่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน

1 ปีที่แล้ว
194 views
โดย Starfish Labz
“อัมพร” เร่ง เขตพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดใหม่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน

📌“อัมพร” เร่ง เขตพื้นที่กำหนดตัวชี้วัดใหม่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ให้ทุกโรงเรียนมีตัวชี้วัดเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน หรือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

.

กำหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนโรงเรียนในปีการศึกษาหน้า ให้ทุกโรงเรียนมีตัวชี้วัดเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน หรือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ใน 4 ข้อ คือ

1) เรื่องคุณภาพผู้เรียน ทุกโรงเรียนต้องกำหนดให้ได้ว่าในด้านองค์ความรู้ จะมีการยกระดับมากกว่าเดิมอย่างไร ทั้งในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เป็นต้น ต่อมาในด้านทักษะชีวิต ต้องการให้เด็กในโรงเรียนเกิดทักษะชีวิตอย่างไร ทั้งในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถของเด็กในแต่ละด้าน หรือ 1 ดนตรี 1 กีฬา ล้วนแต่เป็นทักษะที่จะต่อยอดให้เด็กมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น และด้านทักษะอาชีพ ที่เราต้องการให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติลงมือทำ เพื่อตอบโจทย์ด้านสมรรถนะของนักเรียน

2) เรื่องคุณภาพครูและผู้บริหาร ทุกโรงเรียนควรจะมีทิศทางในการยกระดับศักยภาพครูของโรงเรียนตัวเองให้ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียน ภายใต้ข้อจำกัดที่โรงเรียนมีอยู่

3) เรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน อยากให้ลงรายละเอียดว่าโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นหลักสูตรปี พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมี 5 สมรรถนะแล้วหรือยัง สามารถทำได้หรือไม่ และทำแล้วนำไปสู่การเรียนการสอนได้มากน้อยอย่างไร แต่ละโรงเรียนต้องสามารถนำเสนอทิศทางให้ได้ว่า มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอะไร เช่น ในชั้นอนุบาล เน้นทฤษฎีอะไรเป็นหลัก ชั้นประถม-มัธยมใช้ทฤษฎีอะไรมาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบโจทย์ Active Learning ได้อย่างไร เป็นต้น และ

4) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีแผนการสร้างการมีส่วนร่วมและการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงเรียน

.

✍🏻 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

www.obec.go.th/archives/601410

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น , กสศ. , Unicef , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานและการเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

24.04.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23