มติบอร์ด Coding แห่งชาติ มีมัติ จัดอบรม coding ข้าราชการใหม่ทุกกระทรวง

8 เดือนที่แล้ว
310 views
โดย Starfish Labz
มติบอร์ด Coding แห่งชาติ มีมัติ จัดอบรม coding ข้าราชการใหม่ทุกกระทรวง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คณะผู้บริหาร ศธ. ตลอดจนคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ คือ

  • การจัดหาอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) ซึ่ง ศธ.ได้จัดทําแผนและงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุน ครอบคลุมนักเรียนผู้มีความต้องการกว่า 1.4 ล้านคน
  • การจัดทำหลักสูตร Coding สําหรับอบรมให้กับข้าราชการที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร โดยจะแบ่งเป็น 3 หลักสูตร 3 ชั่วโมงในระดับพื้นฐาน 6 ชั่วโมงในระดับกลาง และ 18 ชั่วโมงในระดับสูง เพื่อให้เหมาะกับตําแหน่งหน้าที่ มอบให้ ปลัด ศธ.พิจารณานำหลักสูตร Coding ระดับพื้นฐาน เข้าไปเป็นหนึ่งในหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ยกระดับความสามารถการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  • เห็นชอบจัดประกวดผลงานดีเด่นของครูผู้สอนด้าน Coding (Coding Achievement Awards) เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมส่งผลงานการจัดการเรียนรู้ ในการประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้กับครูได้อย่างกว้างขวาง ค้นหาสุดยอดครูที่มีการจัดการเรียนรู้ด้าน Coding ดีเด่นทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Plugged Coding ทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : bit.ly/3B84UUS

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

16.02.23

Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

12.03.23

Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

25.02.23

STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

25.02.23

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

09.03.23

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน Starfish Makerspace เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education

24.03.23