มติบอร์ด Coding แห่งชาติ มีมัติ จัดอบรม coding ข้าราชการใหม่ทุกกระทรวง

1 ปีที่แล้ว
538 views
โดย Starfish Labz
มติบอร์ด Coding แห่งชาติ มีมัติ จัดอบรม coding ข้าราชการใหม่ทุกกระทรวง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คณะผู้บริหาร ศธ. ตลอดจนคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ คือ

  • การจัดหาอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) ซึ่ง ศธ.ได้จัดทําแผนและงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุน ครอบคลุมนักเรียนผู้มีความต้องการกว่า 1.4 ล้านคน
  • การจัดทำหลักสูตร Coding สําหรับอบรมให้กับข้าราชการที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร โดยจะแบ่งเป็น 3 หลักสูตร 3 ชั่วโมงในระดับพื้นฐาน 6 ชั่วโมงในระดับกลาง และ 18 ชั่วโมงในระดับสูง เพื่อให้เหมาะกับตําแหน่งหน้าที่ มอบให้ ปลัด ศธ.พิจารณานำหลักสูตร Coding ระดับพื้นฐาน เข้าไปเป็นหนึ่งในหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ยกระดับความสามารถการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  • เห็นชอบจัดประกวดผลงานดีเด่นของครูผู้สอนด้าน Coding (Coding Achievement Awards) เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมส่งผลงานการจัดการเรียนรู้ ในการประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้กับครูได้อย่างกว้างขวาง ค้นหาสุดยอดครูที่มีการจัดการเรียนรู้ด้าน Coding ดีเด่นทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Plugged Coding ทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : bit.ly/3B84UUS

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด