เปิด 8 แนวปฏิบัติ "ลดการบ้านเพิ่มการเรียนรู้" ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข

5 เดือนที่แล้ว
905 views
โดย Starfish Academy
เปิด 8 แนวปฏิบัติ "ลดการบ้านเพิ่มการเรียนรู้" ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข

จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้ประกาศนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 ด้วยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติโดยเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามคำกล่าว “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” และกำหนดแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย คือ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแนวทาง “การลดการบ้าน เพิ่มการเรียนรู้” สำหรับครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการมอบหมายการบ้านแก่ผู้เรียนให้มีความเหมาะสม และใช้การบ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเน้นย้ำให้สถานศึกษาในกำกับดำเนินการให้การมอบหมายการบ้านแก่นักเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด

หลักการลดการบ้าน

  1. ลดการบ้าน/ภาระงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทำนอกห้องเรียนหรือที่บ้านโดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้เสร็จในห้องเรียน
  2. มอบหมายการบ้านเฉพาะวิชาที่เป็นทักษะที่จำเป็น เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ โดยสามารถให้การบ้านให้เหมาะสมได้เท่าที่จำเป็นโดยเน้นการบ้านที่ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
  3. บูรณาการการบ้านทั้งภายในรายวิชาเดียวกันและข้ามรายวิชาโดยให้เป็นชิ้นงาน/ภาระงานเดียว ตามความเหมาะสมธรรมชาติวิชา

เพิ่มการเรียนรู้

  • ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนคิดปฏิบัติผ่านสถานการณ์จริงส่งเสริมกระบวนการคิดการแสวงหาความรู้ (Active Learning) ลดเวลาการสอนของครูในห้องเรียนให้น้อยลงโดยเพิ่มเวลาให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

แนวปฏิบัติ“ลดการบ้านเพิ่มการเรียนรู้”

1.มอบหมายการบ้าน ให้เหมาะสมเท่าที่จำเป็นตามจุดเน้นการเรียนรู้ เพื่อให้การบ้านมีความสำคัญและฝึกหรือทบทวนอย่างมีเป้าหมาย รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบผลการเรียนรู้จากคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อทดแทนการสอบด้วยแบบทดสอบอย่างเหมาะสมและตามความจำเป็น

2.ตรวจสอบปริมาณการบ้าน ของนักเรียนรายห้องเรียนเพื่อให้การมอบหมายการบ้านมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ทำการบ้านของนักเรียนแต่ละวัย

3.บูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกัน ทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อทำให้เวลาเรียนในห้องเรียนลดลงร้อยละ 10-20 นักเรียนมีเวลาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจมากขึ้น

4.วางแผนกำหนดช่วงเวลาให้การบ้านและการสอบ เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงความทับซ้อน ทั้งด้านปริมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการทำการบ้าน การสอบ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมตามพัฒนาการของนักเรียนแต่ละช่วงวัย

5.ออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันระหว่างช่วงเวลาที่นักเรียนเรียนรู้ที่โรงเรียนและบ้าน ตัวอย่างเช่น เนื้อหาที่เป็นแนวคิดหรือหลักการ จำเป็นต้องใช้การทำความเข้าใจและการอธิบายเพิ่มควรเป็นช่วงเวลาที่เด็กเรียนในห้องเรียนจากนั้นมอบหมายให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่องที่บ้านการบ้านที่มอบหมายควรต่อเนื่องกับเรื่องที่เรียนมาแล้วซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตัวเองและมีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

6.ลดจำนวนครั้งของการสอบระหว่างเรียนประเมินเท่าที่จำเป็น โดยเน้นการประเมินเพื่อปรับปรุงข้อสอบปลายภาคให้เน้นข้อสอบที่วัดทักษะการคิดขั้นสูง ที่ประกอบด้วยสถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ มีข้อคำถามที่ยั่วยุให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และคิดสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเขียนแสดงเหตุผล แนวคิด หรือหลักการตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น

7.จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนศึกษาค้นคว้าที่หลากหลายโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้

8.ส่งเสริมให้นักเรียนคัดสรรผลงาน ที่แสดงถึงพัฒนาการ และสมรรถนะของนักเรียนใส่ลงในแฟ้มสะสมผลงานตามจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพโดยอาจดำเนินการในรูปแบบสื่อดิจิทัล เช่น วีดิทัศน์ ภาพถ่าย เพลง เป็นต้น

ที่มา : moe360.blog/2023/12/16/p161266/

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

08.05.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทย

29.05.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

17.06.24