ก.ค.ศ. เดินหน้าปรับเกณฑ์ PA เพิ่มทางเลือกครูประเมินวิทยฐานะตามความถนัด

2 เดือนที่แล้ว
640 views
โดย Starfish Labz
ก.ค.ศ. เดินหน้าปรับเกณฑ์ PA เพิ่มทางเลือกครูประเมินวิทยฐานะตามความถนัด

ก.ค.ศ. เดินหน้า 'ใช้เกณฑ์ PA' ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด ‘ประเมินครู’ เริ่มปี 2567 ชี้ให้ความสำคัญผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กควบคู่วัดเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของครู

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นการปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากข้าราชการครูฯ ทั่วประเทศในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาทั้งในส่วนที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะและข้อมูลจากส่วนราชการ โดยสำนักงานงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะฯ ให้พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

โดย สำนักงานงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะฯให้พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและได้ข้อสรุปให้เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA โดยให้ดำเนินการปรับปรุงระบบการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใน 6 ประเด็น ได้แก่

1. เพิ่มห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับข้าราชการครูฯ ที่สอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น แนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งปรับปรุงภาระงานสอนในส่วนของชั่วโมงสอนให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง

2. เพิ่มทางเลือกในการยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับครูที่มีความถนัดในการสร้างและใช้นวัตกรรม

3. เพิ่มตัวชี้วัดการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

4. เพิ่มช่องทางการแนบหลักฐานการได้รับรางวัลหรือได้รับการรับรองจากองค์กรของรัฐหรือเอกชนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการโดยเป็นการแนบตามความสมัครใจไม่เป็นเงื่อนไขบังคับ

5. พัฒนาระบบ DPA Version 3 ให้สะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น

6. จัดทำ Application สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ.กับกรรมการประเมินในระบบ DPA

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้ให้ความสำคัญเรื่องการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งการปรับปรุงระบบการประเมินในครั้งนี้ฝ่ายนโยบายและผู้บริหารระดับสูงทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันแล้วและให้ความคิดเห็นตรงกันว่าควรเปิดกว้างและเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการประเมินให้ข้าราชการครูฯ ได้เลือกประเมินตามความเหมาะสมและความถนัด

โดยได้เพิ่มห้องเรียนรวมถึงทางเลือกในการยื่นคำขอเพิ่มขึ้นและใช้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเข้ามาเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมเนื่องจากเกณฑ์ PA ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กไปพร้อม ๆ กับเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งตนขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับข้าราชการครูฯ ว่า กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ในการประเมินวิทยฐานะฯ ต่อไป

และขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบการประเมินฯ และปรับระบบ DPA ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินการทั้ง 6 ประเด็นดังกล่าวและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทุกท่านทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ที่มาของข่าว : www.komchadluek.net/news/education/564310

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24