Starfish Education นำทีมจัด Workshop ให้กับเทศบาลเมืองนางรอง ในโครงการ “โรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพทั้งระบบ” (Whole School Approach)

1 ปีที่แล้ว
1028 views
โดย Starfish Academy
Starfish Education นำทีมจัด Workshop ให้กับเทศบาลเมืองนางรอง ในโครงการ “โรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพทั้งระบบ” (Whole School Approach)

ตามที่ เทศบาลเมืองนางรองได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น โดยเป็นความร่วมมือตามโครงการ Starfish Future Labz ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพผ่านนวัตกรรมการศึกษาจำนวน 3 นวัตกรรม ประกอบด้วย

  1. Starfish Labz ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้สอน  
  2. Starfish Class ใช้สำหรับการประเมินสมรรถนะผู้เรียน   
  3. Starfish Portfolio ใช้สำหรับการพัฒนาเป้าหมายชีวิตให้แก่ผู้เรียน

โดยที่จุดมุ่งหวังสำคัญ เพื่อ ให้บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองนางรองได้ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรม ดังกล่าวข้างต้นอย่างแท้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการศึกษาและสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ “โรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพทั้งระบบ” (Whole School Approach) ตามโครงการ Starfish Future Labz ทั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองนางรองเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้เข้าร่วม Workshop แบบเข้มข้น เพื่อนำไปใช้จริง ในระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ซึ่งผู้เข้าร่วม Workshop ได้เรียนรู้ศึกษา เรื่องราว ของการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการขับเคลื่อนนวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการปฏิรูปโรงเรียนอย่างยั่งยืนโครงสร้างหลักสูตร, นวัตกรรม 3R “แบบบูรณาการ”, กิจกรรมโครงงาน PBL ด้วยกระบวนการ EDICRA จากโรงเรียนบ้านปลาดาว โดยได้นำแนวคิดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนที่เป็น Active Learning และเสริมทักษะชีวิตสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเอง

นอกจากนี้ยังได้ทำความรู้จักและเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Starfish Labz เพื่อเรียนรู้และนำไปปรับใช้ขยายผลให้กับคณะครู และนักเรียนเพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และการนำไปนิเทศครูต่อไปรวมถึงการใช้เครื่องมือ Starfish Class ในการประเมินนักเรียนตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทักษะและสมรรถนะของนักเรียนรายบุคคลทั้งในด้านที่โดดเด่นและด้านที่ต้องพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรม Makerspace ซึ่งผู้เข้าร่วม ได้วิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้ ผ่านการตั้งประเด็นคำถามแลกเปลี่ยนกับวิทยากรอย่างสม่ำเสมอ มีการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนกับผู้เข้าร่วมด้วยกัน และได้วิธีการหรือเครื่องมือที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้ทันที นอกจากนี้ยังได้ร่วมถอดบทเรียนเพื่อการต่อยอดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM design process ที่เป็นรูปแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Design Thinking) ในการพัฒนาผู้เรียน

สุดท้ายนี้ ดร.ณัฐวุฒิ เข็มทิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง มีความประทับใจเนื่องจากครั้งนี้มาเป็นครั้งที่ 2 มีความรู้สึกว่าเข้าใจในส่วนของ Makerspace ได้เข้าใจถึงแก่นมากขึ้นและมีความชื่นชอบ ในกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process ความตั้งใจในครั้งนี้ อยากจะนำความรู้ กลับไปพัฒนาและบูรณาการ เข้ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนางรอง เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนสู่ความยั่งยืนต่อไป

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24