Starfish Education นำทีมพูดคุยสร้างพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) กรุงเทพมหานคร

1 ปีที่แล้ว
717 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education นำทีมพูดคุยสร้างพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) กรุงเทพมหานคร

Starfish Education นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เข้าพบนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคุณกรวรรัฏฐ์ วรรัตนวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาภายใต้การดูแลของนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยการพบปะในครั้งนี้เป็นการหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง Starfish Education และ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จะได้มีการจัดการประชุมร่วมกับ 54 โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) เพื่อรับฟังแนวทางการสร้างนวัตกรรมจาก 4 ภาคีเครือข่าย ซึ่ง Starfish Educationร่วมเป็น 1 ในภาคีที่จะนำเสนอนวัตกรรมในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่จะถึงนี้

โดยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) กรุงเทพมหานครฯ นั้น จะมีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา มีการกระจายอำนาจและให้อิสระเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะมีการสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต่อไป 

Share: