เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

ผ่านไปแล้ว
August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันหาคำตอบให้ถึงแก่นว่าต้องเริ่มอย่างไร พร้อมด้วยสถานการณ์ชวนฝึก เพื่อนำไปตกผลึกต่อในพื้นที่ของเรา เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 06.08.2022

อดิสร
อดิสร
Written by: 06.08.2022

นางสาววโรทัย
นางสาววโรทัย
Written by: 06.08.2022

Ruchikan
Ruchikan
Written by: 06.08.2022

ได้วิธีการ แนวคิดใช้การจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 06.08.2022

ได้นำไปใช้ในบทเรียน

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 06.08.2022

วิทยากรแนะนำดีมาก

Yaowares
Yaowares
Written by: 06.08.2022

tam
tam
Written by: 06.08.2022

ได้รับกระบวนการคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กในยุคปัจจุบันและได้รับความรู้ ความเข้าใจที่จะนำไปพัฒนางานด้านการสอน การจัดการและวิชาชีพของตนเองต่อไป

นางอัมพร
นางอัมพร
Written by: 06.08.2022

chalermchai
chalermchai
Written by: 06.08.2022

ชัดเจนทั้งการเป็นactive learning และ การเป็นครูกระบวนกร

ชาลิสา
ชาลิสา
Written by: 06.08.2022

ขอยคุณมากคะ

นีย์
นีย์
Written by: 06.08.2022

ครูฮาห์_T.2 บ้านบาเละฮิเล
ครูฮาห์_T.2 บ้านบาเละฮิเล
Written by: 06.08.2022

Sasatorn1987
Sasatorn1987
Written by: 06.08.2022

-

Alisa
Alisa
Written by: 06.08.2022

กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active

เกศรา
เกศรา
Written by: 06.08.2022

การออกแบบการจัดการเรียนรู้และสามารถนำสิ่งความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกิจกรรมจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดียิ่ง

ณัฐณิชา
ณัฐณิชา
Written by: 06.08.2022

ปราณี
ปราณี
Written by: 06.08.2022

ปรับใช้กับการเรียนการสอน

ครูคิม
ครูคิม
Written by: 06.08.2022

นางปุณศยา
นางปุณศยา
Written by: 06.08.2022