4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

ผ่านไปแล้ว
April 2nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Acadamy
4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด : หลักปฏิบัติเพื่อการถามสู่การพัฒนา การตั้งคำถามที่คุณครูสามารถนำไปใช้กับเด็กๆนักเรียนได้
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ปทุมเมศ
ปทุมเมศ
Written by: 02.04.2022

Piyajit
Piyajit
Written by: 02.04.2022

อารยา
อารยา
Written by: 02.04.2022

ธวัช
ธวัช
Written by: 02.04.2022

การถาม/การตอบ/การสะท้อน

นางสาวกฤติยา
นางสาวกฤติยา
Written by: 02.04.2022

กีต้าร์กะเกื้อกูล
กีต้าร์กะเกื้อกูล
Written by: 02.04.2022

สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

Chanpen
Chanpen
Written by: 02.04.2022

เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องฝึกฝนเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและพัฒนาทักษะความคิด ไตร่ตรอง การใช้เหตุผลให้กับนักเรียนในยุดศตวรรษที่ 21

กามารียะห์
กามารียะห์
Written by: 02.04.2022

ได้ข้อคิดในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กมากขึ้น

นางสาวกฤตยาณี
นางสาวกฤตยาณี
Written by: 02.04.2022

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 02.04.2022

วิธีการพูดสะท้อน ซึ่งต้องฝึกบ่อย ๆ

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 02.04.2022

อาริษรา
อาริษรา
Written by: 02.04.2022

นางอัมพร
นางอัมพร
Written by: 02.04.2022

นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงาน

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 02.04.2022

ศิริพรรณ
ศิริพรรณ
Written by: 02.04.2022

ได้ข้อคิดว่า การทำดีกว่าการพูด

อาภินันท์
อาภินันท์
Written by: 02.04.2022

ได้นำไปสอนนักเรียน

รวมพร
รวมพร
Written by: 02.04.2022

1. นำการสะท้อนไปใช้เพื่อวางแผนการใช้คำถามที่มีประสิทธิภาพ 2. นำไปพัฒนาการคิดและการกล้าตอบคำถามของผู้เรียน โดยใช้ความเข้าใจ

อัญชลี
อัญชลี
Written by: 02.04.2022

นางสาวจารุวรรณ
นางสาวจารุวรรณ
Written by: 02.04.2022

Alisa
Alisa
Written by: 02.04.2022

ทักษะการตั้งคำถามกับบรรยากาศการเรียนการสอน