วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
February 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
มาดูแนวทางการจัดวิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาวจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากปรับเปลี่ยนหลักสูตรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่นำไปใช้พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่เห็นผลจริง เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

สุพรรษา
สุพรรษา
Written by: 05.02.2022

อาทิตยา
อาทิตยา
Written by: 05.02.2022

การบูรณาการเเต่ละวิชาและเพิ่มสมรรถนะที่สำคัญให้ตรงกับผู้เรียน

นางสาวจิตรดา
นางสาวจิตรดา
Written by: 05.02.2022

จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดค่ะ

นางสาวสุลักษณา
นางสาวสุลักษณา
Written by: 05.02.2022

การปรับเทคนิควิธีการไปใช้ในการเรียนการสอน

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 05.02.2022

ดีมาก

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 05.02.2022

นำความรู้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน

ปี
ปี
Written by: 05.02.2022

ทำให้ได้รับความรู้ นำไปปฏิบัติ

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 05.02.2022

นางจุฑามาศ
นางจุฑามาศ
Written by: 05.02.2022

ได้รับความรู้ดีมากค่ะนำไปปรับใช้ได้

ครูโทนี่
ครูโทนี่
Written by: 05.02.2022

มุมมองและกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลัก

นางสาวบงกชมาศ
นางสาวบงกชมาศ
Written by: 05.02.2022

รมย์
รมย์
Written by: 05.02.2022

ได้รับแนวคิด ได้เห็นตัวอย่าง ด้านการบูรณาการ ก็ต้องกลับไปคิด-วางแผน เพื่อปรับให้เข้ากับโรงเรียนต่อไป

นางสุทธิพร
นางสุทธิพร
Written by: 05.02.2022

เอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 05.02.2022

อินอาม
อินอาม
Written by: 05.02.2022

เนื้อหาวันนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการจัดการเรียนการสอน

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 05.02.2022

นำไปปรับใช้และเสริมสร้างการสอนได้ค่ะ

วิภานิตย์
วิภานิตย์
Written by: 05.02.2022

กุลธร
กุลธร
Written by: 05.02.2022

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 05.02.2022

ได้รับความรู้ที่ช่วยเพิ่มทักษะการสอน

Krumariem
Krumariem
Written by: 05.02.2022

ได้รู้แนวทางการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และข้อคิดการจัดกิจกรรมกับน.รของตนเอง