Starfish Academy
Starfish Academy

วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน ผ่านไปแล้ว

February 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy

มาดูแนวทางการจัดวิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาวจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากปรับเปลี่ยนหลักสูตรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่นำไปใช้พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่เห็นผลจริง เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

กันยา
กันยา
Written by: 05.02.2022

นิภา
นิภา
Written by: 05.02.2022

นาง อำนวย
นาง อำนวย
Written by: 05.02.2022

การนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

Kanjana
Kanjana
Written by: 05.02.2022

นงนุช
นงนุช
Written by: 05.02.2022

เอื้องพร
เอื้องพร
Written by: 05.02.2022

เกิดความรู้เพิ่มขึ้น

รัตนา
รัตนา
Written by: 05.02.2022

ปรานอม
ปรานอม
Written by: 05.02.2022

นางศิริวรรณ
นางศิริวรรณ
Written by: 05.02.2022

นางอัมพร
นางอัมพร
Written by: 05.02.2022

ได้ความรู้ดีมากค่ะ

ดุจดาว
ดุจดาว
Written by: 05.02.2022

สายสุนีย์
สายสุนีย์
Written by: 05.02.2022

นางสาวนันทนา
นางสาวนันทนา
Written by: 05.02.2022