Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย

Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย

ผ่านไปแล้ว
February 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ความรักที่ดีควรเริ่มต้นจากการ “รักตัวเอง” แล้วทำอย่างไรเราถึงจะรักตัวเองให้เป็น หากเรารักตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองมากพอ ก็จะช่วยให้เรามองโลกใบนี้ด้วยหัวใจที่กว้างขึ้น กว้างพอที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ สิ่งที่ดี และร้ายเข้ามาในชีวิตได้ ฉะนั้นการรักตัวเองให้เป็นจะช่วยให้เราอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเข้าใจ เมื่อเรารักและเข้าใจตัวเอง เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โลกก็พร้อมที่จะรักเราเช่นกัน
นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาววิลาวัณย์ เทียบสี
นางสาววิลาวัณย์ เทียบสี
Written by: 11.02.2023

ได้รู้จักการเป็นที่รักของตัวเอง

Xong
Xong
Written by: 11.02.2023

นำไปปฎิบัติกับตนเอง

นางสาวสิริญญา
นางสาวสิริญญา
Written by: 11.02.2023

แอน
แอน
Written by: 11.02.2023

ขอบคุณค่ะ

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 11.02.2023

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 11.02.2023

พัชรา
พัชรา
Written by: 11.02.2023

ศิมาภรณ์
ศิมาภรณ์
Written by: 11.02.2023

ณภัทร
ณภัทร
Written by: 11.02.2023

นางสาวสุวิมล
นางสาวสุวิมล
Written by: 11.02.2023

ภานุมาศ
ภานุมาศ
Written by: 11.02.2023

นางกาญจนา
นางกาญจนา
Written by: 11.02.2023

-

กานดา
กานดา
Written by: 11.02.2023

นางสาววาสนา
นางสาววาสนา
Written by: 11.02.2023

นางณัฐรดา
นางณัฐรดา
Written by: 11.02.2023

ดี

นางสาวสมเด็ด
นางสาวสมเด็ด
Written by: 11.02.2023

การรักตนเองเห็นคุณค่าตนเอง

-
-
Written by: 11.02.2023

การแนะนำการรักตัวเองให้เป็น

โชติกา
โชติกา
Written by: 11.02.2023

ณัฏฐ์ยุพา
ณัฏฐ์ยุพา
Written by: 11.02.2023

นพวรรณ
นพวรรณ
Written by: 11.02.2023

นำไปใช้กับตนเองและนำไปใช้อบรมนร.ได้