Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย

Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย

ผ่านไปแล้ว
February 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ความรักที่ดีควรเริ่มต้นจากการ “รักตัวเอง” แล้วทำอย่างไรเราถึงจะรักตัวเองให้เป็น หากเรารักตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองมากพอ ก็จะช่วยให้เรามองโลกใบนี้ด้วยหัวใจที่กว้างขึ้น กว้างพอที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ สิ่งที่ดี และร้ายเข้ามาในชีวิตได้ ฉะนั้นการรักตัวเองให้เป็นจะช่วยให้เราอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเข้าใจ เมื่อเรารักและเข้าใจตัวเอง เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โลกก็พร้อมที่จะรักเราเช่นกัน
นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 11.02.2023

เบญจพร
เบญจพร
Written by: 11.02.2023

อัญชิสา
อัญชิสา
Written by: 11.02.2023

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 11.02.2023

นางสาวนาฏอนงค์
นางสาวนาฏอนงค์
Written by: 11.02.2023

ได้เข้สใจเกี่ยวกับการรักตัวเองมากขึ้น และจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดูแลและสอนผู้เรียนให้มีความรักตัวเองมากขึ้น

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 11.02.2023

ได้นำกิจกรรมไปพูดคุยกับนักเรียน

Suneerat
Suneerat
Written by: 11.02.2023

บุญชูพร
บุญชูพร
Written by: 11.02.2023

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 11.02.2023

-

นางสาว นภาพร
นางสาว นภาพร
Written by: 11.02.2023

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 11.02.2023

จันทร์ทิมา
จันทร์ทิมา
Written by: 11.02.2023

นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญา
Written by: 11.02.2023

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 11.02.2023

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 11.02.2023

b.b
b.b
Written by: 11.02.2023

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 11.02.2023

นางสาวบงกชมาศ
นางสาวบงกชมาศ
Written by: 11.02.2023

เนาวรัตน์
เนาวรัตน์
Written by: 11.02.2023

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 11.02.2023

ดีมากเลยค่ะ