นายธิติ ธีระเธียร

นายธิติ ธีระเธียร

ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาครู นักออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา งานของผม คือการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการวางแผน ออกแบบ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับวิธีการและเทคนิคการสอนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดไว้

2 บทความ

2 บทความ