อาชีพที่ใช่ ถ้าลูกเด่นทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

Starfish Academy
Starfish Academy 14988 views • 1 ปีที่แล้ว
อาชีพที่ใช่ ถ้าลูกเด่นทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

งานด้านวิเคราะห์ข้อมูล ถือเป็นตำแหน่งที่ตลาดแรงงานมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทุกขณะ เพราะการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ทำการตลาดเพื่อจูงใจลูกค้า จำเป็นต้องมีข้อมูลด้านพฤติกรรมลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้ตอบโจทย์ 

จึงปฏิเสธไม่ได้ว่านักวิเคราะห์ข้อมูล คือ บุคคลที่แทบทุกองค์กร โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆ ต้องการตัวและให้ความสำคัญอย่างมาก จนเกิดอาชีพใหม่ๆ อย่างนักการตลาดเทคโนโลยี หรือ Marketing Technology (MarTech) ที่ไม่เพียงมีความรู้ด้านการตลาด แต่ยังมีความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการตลาดได้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูลจึงจัดเป็นอีกหนึ่งทักษะอาชีพแห่งอนาคตที่พ่อแม่ปูพื้นฐานให้ลูกได้ตั้งแต่วันนี้

นักวิเคราะห์ข้อมูลคือใคร?

นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst หรือ DA) คือ ผู้นำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมไว้ในรูปแบบ Structured Data มาใช้เครื่องมือ Data Analysis Tool ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อหารูปแบบพฤติกรรม หรือความต้องการของลูกค้า โดยนักวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้ข้อมูลจากหลากหลายด้าน มาวางแผนกำหนดกลยุทธ์ให้องค์การในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มยอดขาย วางแผนการผลิต การลงทุน ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ทั้งนี้ในสายงานวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากจะมีนักวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ยังมีวิศวกรข้อมูล (Data Engineer) และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ด้วย 

โดยวิศวกรข้อมูล คือ ผู้ที่พัฒนาข้อมูลให้ง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์ สร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยรวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ (Data Source) มาสร้างชุดข้อมูลที่เหมาะสมต่อองค์กร และพัฒนาโปรแกรมที่ใช้แปลงผล วิเคราะห์ หรือสร้างแบบจำลองต่างๆ เพื่อการใช้งานในองค์กร

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล คือ ผู้นำเครื่องมือต่างๆ เช่น Algorithms, Data Mining หรือ Machine Learning มาสร้างโมเดล เพื่อทำนาย หาInsight จากข้อมูลดิบ โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะนำผลลัพธ์มาใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจกำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กร

ทักษะเบื้องต้นที่ควรมีสำหรับสายงานวิเคราะห์ข้อมูล

 • ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ตัวเลขและสถิติ
 • การเก็บรวบรวมสถิติผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Excel, Power BI
 • เข้าใจเรื่องฐานข้อมูล เช่น Oracal หรือ SAP
 • เข้าใจเรื่องสคริปต์ และเว็บไซต์ 
 • เข้าใจเครื่องมือการตลาดดิจิทัล เช่น Google Analytics, Google Tag Manager
 • ทักษะการสื่อสาร การทำรายงานและการนำเสนอ
 • ทักษะการแก้ปัญหา

อยากทำงานสายข้อมูลต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การเตรียมพร้อมสู่การทำงานสายวิเคราะห์ข้อมูล ต้องเริ่มจากเลือกเรียนสายวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ เพราะทักษะด้านคณิตศาสตร์มีความจำเป็นต่ออาชีพนี้มาก โดยการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ หรือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ ทักษะเบื้องต้นที่สามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สู่การทำอาชีพในสายนี้ ได้แก่

 • พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ยิ่งหากเป็นคนชื่นชอบตัวเลข วิชาโปรดคือคณิตศาสตร์ก็ยิ่งเหมาะกับอาชีพสายนี้ การตั้งใจเรียนและฝึกฝน พัฒนาตนเองด้านคณิตศาสตร์ และสถิติอยู่เสมอจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในสายงานนี้ได้
 •  ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีหลายวิธีที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ เช่น การเล่นบอร์ดเกม อ่านหนังสือ หรือกระทั่งการฝึกงาน
 • ทักษะการแก้ปัญหา ปัญหาจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้ลงมือทำ ดังนั้น เมื่อมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ จึงไม่ควรรีรอ การได้ลงมือทำสิ่งต่างๆ แม้เผชิญปัญหา แต่ก็จะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยเช่นกัน
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานขั้นพื้นฐาน โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลง่ายๆ อย่าง Excel รวมทั้งการเรียน Coding ก็จะช่วยให้เข้าใจการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการต่อยอดความรู้ด้านนี้ในระดับที่สูงขึ้นไป

หากค้นพบว่าชื่นชอบด้านตัวเลข สถิติ การบันทึก วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล งานด้านสาย Data อาจเป็นอาชีพในอนาคตที่เหมาะสม ยิ่งหากนำมาผนวกกับความสามารถด้านอื่นๆ เช่น ด้านการตลาด หรือ ด้านวิศวกรรม ก็ช่วยเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตได้มากขึ้นทีเดียวเลยค่ะ

แหล่งอ้างอิง (Sources):

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

รวมมิตร เทคนิค เด็ดๆ การทำ Visual Note

คอร์สเรียนนี้ จะเป็นการรวบรวมเทคนิค ในการออกแบบ Visual Note เพื่อการจัดรูปแบบเนื้อหา ให้ได้ประเด็น มีใจความที่อ่านง่ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
รวมมิตร เทคนิค เด็ดๆ การทำ Visual Note
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

รวมมิตร เทคนิค เด็ดๆ การทำ Visual Note

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1640 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

การ Set Studio สามารถทำได้ในราคาที่ไม่แพง และนำไปใช้ได้จริง จำเป็นต้องศึกษารายละเอียด และปรับใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม เ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท
Starfish Future Labz

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

Starfish Future Labz

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6986 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1106 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
Skill for the Future ทักษะอะไรบ้างที่ช่วยให้ลูกอยู่รอดในโลกใหม่
33:53
Starfish Academy

Skill for the Future ทักษะอะไรบ้างที่ช่วยให้ลูกอยู่รอดในโลกใหม่

Starfish Academy
258 views • 2 ปีที่แล้ว
Skill for the Future ทักษะอะไรบ้างที่ช่วยให้ลูกอยู่รอดในโลกใหม่
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้
02:27
Starfish Academy

Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้

Starfish Academy
256 views • 3 ปีที่แล้ว
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้