กิจกรรม PLC Happy Hour Live ครั้งที่ 1 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง  รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

กิจกรรม PLC Happy Hour Live ครั้งที่ 1 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

โรงเรียนต้นแบบในความคิดของท่านเป็นอย่างไร

ครูมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว คำว่า “โรงเรียนต้นแบบ” อาจจะหมายถึง แบบดั้งเดิม แบบที่สร้างขึ้นมา หรือที่เรียกว่า Model (แบบอย่าง) ซึ่งโรงเรียนบ้านปลาดาวเป็นโรงเรียนต้นแบบในการคิดค้นนวัตกรรมการศึกษา และส่งเสริมด้านเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการคิดค้นนวัตกรรม

ครูประทิน ตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าวบูรพา สำหรับต้นแบบของโรงเรียนพร้าวบูรพา ได้ยึดบริบทของพื้นที่เป็นหลัก เนื่องด้วยโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่แนวสันเขาติดกับดอยม่อนล้าน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ และบริบทของชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (กลุ่มพื้นเมือง ลีซอ อาข่า) ซึ่งเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ดังนั้น ต้นแบบของโรงเรียนได้มีการคิดร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คุณครู ใช้ชื่อว่า PB Team Model เน้นด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง การระดมสมอง รวมถึงการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหาร คณะครู ซึ่งนำไปสู่ขั้นตอนการวัด และประเมินผลอย่างเป็นระบบ และเน้นกิจกรรมของนักเรียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการบริหารจัดการที่เป็นระบบของโรงเรียน

ในปีที่ผ่านมา ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนอย่างไร

ผอ.ประทิน ตั้งใจ - สำหรับเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนพร้าวบูรพา ได้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และคุณครูถึงการกำหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างไร มีการจัดทำเป้าหมาย พันธกิจ แผนปฏิบัติประจำปี การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ในส่วนของเป้าหมายหลัก คือ อัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยให้ครูมีการกำหนดหลักสูตร การสร้างพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด คือ ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามช่วงวัย โดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น หลังจากนักเรียนได้รับการพัฒนาจนนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีครูเป็นทีมโค้ชในการสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) ตามความสนใจและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนตามความเหมาะสมของช่วงวัย ตามทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูมที่เน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นสูง รวมไปถึงการบูรณาการในชีวิตประจำวันได้

ผอ.มุกดา คำวินิจ - เป้าหมายหลักของโรงเรียนบ้านปลาดาว คือ การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เพื่อเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เนื่องจากโรงเรียนบ้านปลาดาวได้เป็น 1 ใน 256 โรงเรียนพื้นที่นำร่องนวัตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL Learning Platform ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จากการใช้นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชา โดยการบูรณาการด้านสังคม และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม รวมไปถึงด้านวิทยาการค้นคว้าเชิงระบบ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างไร

ผอ.ประทิน ตั้งใจ - สำหรับแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับครูและผู้เรียน ด้านห้องเรียน คุณครูดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม การบันทึก การสังเกต เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ในส่วนของผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับครูในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายให้ชัดเจน และนำไปสู่การขยายผลยังเครือข่ายและชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน

ผอ.มุกดา คำวินิจ – ด้านการวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนบ้านปลาดาว จะต้องมีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตลอดจนการทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งโรงเรียนได้นำการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 9 ข้อมาปรับปรุง และกำหนดเป็น KPI ของโรงเรียน ดังนี้ ครูโรงเรียนบ้านปลาดาวเกิดพฤติกรรมที่กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร (กล้าเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น การทำงานเป็นทีม ให้โอกาสและเชื่อมั่น) บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลาย (อย่างน้อย 1 นวัตกรรม) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและบูรณาการเชื่อมโยงรายวิชาได้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน PLC ทั้งในและนอกโรงเรียน และผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีพร้อมเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรมของโครงการ TSQP ในด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ Well Being และ Learning Lost


ปีที่ผ่านมา ครูได้มีบทบาทอะไรในการดำเนินโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1

ครูจีรนันท์ โปธาสิริทรัพย์ โรงเรียนพร้าวบูรพา บทบาทของครูแกนนำในการประชุมร่วมกันกับครูแกนนำแต่ละระดับชั้น ช่วงชั้นและผู้บริหารถึงแนวทางในการดำเนินงาน/กิจกรรมในแต่ละช่วงชั้นที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และบทบาทของครูผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้กระบวนการต่างๆ (STEAM Design Process, Makerspace) ในการดึงศักยภาพของผู้เรียนตามบริบทของนักเรียน โรงเรียน สังคมและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนการต่อยอดการเรียนรู้ของนักเรียนไปสู่ทักษะด้านอาชีพ

ครูมีวิธีในการทำงานร่วมกับเพื่อนครูในโรงเรียนอย่างไร

ครูสุรีรัตน์ จิตนารินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านปลาดาว การใช้กระบวนการ STEAM Design Process มาปรับใช้ในการดำเนินงาน อย่างแรกคือ การประเมินผล วิเคราะห์ความสำเร็จของโรงเรียนตามอัตลักษณ์ที่ผ่านมา วางแผนการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรม การกำหนดผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน การดำเนินงานตามแผนโดยใช้องค์ประกอบ 9 ด้าน เพื่อเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ การจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ การนำนวัตกรรมที่ร่วมกันออกแบบไปใช้ โดยที่ครูแกนนำนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง บันทึกผล สรุปผล สะท้อนคิด และพัฒนาเพื่อนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ สำหรับนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในทุกระดับชั้น ตลอดจนสามารถนำนวัตกรรมไปเผยแพร่ยังหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจได้

ช่วงถาม-ตอบ

ในการทำงานมีปัญหาหรือไม่ และแก้ปัญหาอย่างไร

ผอ.ประทิน ตั้งใจ – ในการทำงานย่อมเกิดปัญหา โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด ทำให้ครูต้องมีการปรับการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนพร้าวบูรพาได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand และ Online นักเรียนจะเรียนที่โรงเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการประเมินนักเรียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดของตนเอง

การทำงานร่วมกับชุมชนภายใต้สถานการณ์โควิด มีแนวทางอย่างไรในการดำเนินการ ถ้าชุมชนไม่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี

ผอ.มุกดา คำวินิจ - การทำงานร่วมกับชุมชน เราสามารถจะทำได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนอาสา ผู้ปกครองอาสา หรือว่าคนในชุมชนที่เป็นครูอยู่แล้วอาสา ถ้าไม่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-hand การลงพื้นที่ของครู หรือการใช้ครูอาสาเป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็กกับโรงเรียน

ในสถานการณ์โควิด โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างไร

ครูจีรนันท์ โปธาสิริทรัพย์ - ทางโรงเรียนพร้าวบูรพาได้มีแนวทางในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ On-hand โดยการให้นักเรียนรับใบงาน กล่องการเรียนรู้ (Learning Box) แนวทางการจัดกิจกรรม และแบบประเมินจากผู้ปกครอง ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เพื่อให้นักเรียนได้พบปะครูอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการติดตามงานจากนักเรียนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ในสถานการณ์โควิด อยากทราบว่าผู้ปกครองมีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร

ครูสุรีรัตน์ จิตนารินทร์ - ถือได้ว่า ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้เน้นในด้านวิชาการแต่เพียงด้านเดียว แต่อาจจะเน้นด้านกิจกรรมไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมรอบๆ ชุมชนหรือที่บ้าน กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว ถือว่าเป็นการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง และเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน

ฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนครู TSQP

ผอ.มุกดา คำวินิจ - อยากจะให้มองว่า “เราเป็นครอบครัวเดียวกัน” อะไรที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ สามารถไลน์ หรือสอบถามผ่านทีมโค้ชได้ และไม่ว่าจะเลือกนวัตกรรมประเภทไหนเป็นจุดเด่นของโรงเรียน ขอให้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะยืดหยุ่นและสอดคล้องกันทั้ง 3 ด้าน

ผอ.ประทิน ตั้งใจ – ขอชื่นชมกระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ดีมาก ที่ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการอย่างชัดเจนในด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ในส่วนของทีมโค้ชต้องชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ ใกล้ชิด ทันเวลา ช่วยในการแก้ปัญหา และถือว่าเป็นโอกาสดีของทุกโรงเรียนที่มีกระบวนการวิจัยจากทีม ก.ค.ศ. ที่เข้ามาสนับสนุนและเห็นถึงพัฒนาการของโรงเรียน ครู ในการพัฒนาทักษะ รวมถึงผู้บริหารในการพัฒนาด้านการบริหาร สำคัญสุด คือ ตัวนักเรียนที่ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง

เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง

Starfish Academy
Starfish Academy

“เปลี่ยนวิธีคิด พลิกความเชื่อ ด้วยระบบวิทยฐานะแบบใหม่”จากการที่ ก.ค.ศ. ได้มีการนำระบบการประเมินวิทยฐานะ ว.PA มาทดสอบใช้กับโรงเรียนนำร่องในหลายๆพื้นที่ เพื่อนำมาซึ่งเกณฑ์ประเมินที่มีมาตรฐาน และตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก ...

3459 views 18.10.21
เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง
รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำว.PA

รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำว.PA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่การยื่นว.PA เราว่าดูกันว่า คำถามยอดฮิตจากสรุปจากกิจกรรม Live “ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่วิทยฐานะระบบ PA” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 มีอะไรกันบ้างคำถามที่ 1 : ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องทำ PA ด้วยหรือไม่ ?คำถามที่ 2 ...

3025 views 28.09.21
รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำว.PA
6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่คุณครูต้องรู้

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่คุณครูต้องรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะ (competency-based curriculum) หรือ การเรียนการสอนฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ (competence-based education) กำลังเป็นโมเดลการเรียนการสอนที่มีอิทธิพล และบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในวงการการศึกษาแห่งศตวรรษ ...

4526 views 13.08.21
6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่คุณครูต้องรู้