การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลบนฐานวิถีชีวิตใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy 1383 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลบนฐานวิถีชีวิตใหม่

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โควิด-19 มีการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ให้ส่วนราชการต้นสังกัด กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอน  โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนต้องได้รับการดูแลในการเรียนตามเนื้อหาของรายวิชาต่าง ๆ ร่วมกับผู้ปกครอง 

สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ปกครองต้องจัดสรรเวลาให้กับลูกมากยิ่งขึ้น ผู้ปกครองบางคนไม่มีเวลาที่จะเรียนไปพร้อมกันกับลูก ต้องปล่อยปละละเลยให้ลูกเรียนตามลำพัง ซึ่งเด็กอาจจะไม่เข้าใจในเนื้อหา หรือกิจกรรม ส่งผลเสียต่อการเรียนในอนาคต 

ผู้ปกครองบางคนก็สามารถแบ่งเวลาทำกิจกรรมพร้อมกันกับลูกของตนเอง ซึ่งทำให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น สร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการตามที่ควรจะเป็น  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ปกครองจึงหันมามองว่า เหตุใดเราไม่จัดการศึกษาให้ลูกด้วยตนเอง “โฮมสคูล” (Home School) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียน ที่ผู้ปกครองสามารถจัดรูปแบบการศึกษาได้เองอย่างเสรี “โดยเน้นที่ความสนใจของตัวเด็กเป็นสำคัญ” เลือกรายวิชาที่เด็กชอบ หรือถนัด อีกทั้งยังสามารถพาลูกออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเสริมสร้างประสบการณ์ “ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่แค่ในบ้านเพียงอย่างเดียว” แต่เป็นการเรียนที่เด็กจะได้เรียนรู้จริง เห็นถึงวิถีชีวิต ประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ในห้องเรียนอาจจะไม่มี 

สำหรับประเทศไทย กำหนดให้ครอบครัวมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา และกฎกระทรวงฯ ให้สามารถจัดการศึกษาได้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น โดยในระดับประถมศึกษา ครอบครัวสามารถยื่นขออนุญาตจดทะเบียน และจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิลำเนา และระดับมัธยมศึกษา ครอบครัวจะต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดการศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับ กศน. หรือลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับการจัดการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ ครอบครัวจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี/เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เหมือนโรงเรียนในระบบ 

จากแนวทางการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลดังกล่าว จะเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับลูกของตนเองได้เป็นอย่างดีบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การช่วยเหลือผู้เรียนในกลุ่มเปราะบาง

การศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียน ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม คือ ให้เป็นคน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การช่วยเหลือผู้เรียนในกลุ่มเปราะบาง
Starfish Academy

การช่วยเหลือผู้เรียนในกลุ่มเปราะบาง

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy
Well being สุขกาย สบายใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

DIY กระถางต้นไม้ทำมือ

การปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มความร่มรื่น อีกทั้งยังใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้อีกด้วย กระถางต้นไม้ก็เป็นส่วนสำคัญในการปลูกต้นไม้ มาฝึกทำกระ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
DIY กระถางต้นไม้ทำมือ
Starfish Academy

DIY กระถางต้นไม้ทำมือ

Starfish Academy
Editor's Top Pick Collection
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social and cultural awareness classroom
Starfish Academy

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy

Related Videos

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
75 views • 6 เดือนที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
29 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
17 views • 3 วันที่แล้ว
Makerspace Day #2
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
07:15
Starfish Academy

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

Starfish Academy
274 views • 3 ปีที่แล้ว
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)