การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลบนฐานวิถีชีวิตใหม่

การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลบนฐานวิถีชีวิตใหม่

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โควิด-19 มีการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ให้ส่วนราชการต้นสังกัด กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอน  โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนต้องได้รับการดูแลในการเรียนตามเนื้อหาของรายวิชาต่าง ๆ ร่วมกับผู้ปกครอง 

สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ปกครองต้องจัดสรรเวลาให้กับลูกมากยิ่งขึ้น ผู้ปกครองบางคนไม่มีเวลาที่จะเรียนไปพร้อมกันกับลูก ต้องปล่อยปละละเลยให้ลูกเรียนตามลำพัง ซึ่งเด็กอาจจะไม่เข้าใจในเนื้อหา หรือกิจกรรม ส่งผลเสียต่อการเรียนในอนาคต 

ผู้ปกครองบางคนก็สามารถแบ่งเวลาทำกิจกรรมพร้อมกันกับลูกของตนเอง ซึ่งทำให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น สร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการตามที่ควรจะเป็น  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ปกครองจึงหันมามองว่า เหตุใดเราไม่จัดการศึกษาให้ลูกด้วยตนเอง “โฮมสคูล” (Home School) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียน ที่ผู้ปกครองสามารถจัดรูปแบบการศึกษาได้เองอย่างเสรี “โดยเน้นที่ความสนใจของตัวเด็กเป็นสำคัญ” เลือกรายวิชาที่เด็กชอบ หรือถนัด อีกทั้งยังสามารถพาลูกออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเสริมสร้างประสบการณ์ “ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่แค่ในบ้านเพียงอย่างเดียว” แต่เป็นการเรียนที่เด็กจะได้เรียนรู้จริง เห็นถึงวิถีชีวิต ประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ในห้องเรียนอาจจะไม่มี 

สำหรับประเทศไทย กำหนดให้ครอบครัวมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา และกฎกระทรวงฯ ให้สามารถจัดการศึกษาได้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น โดยในระดับประถมศึกษา ครอบครัวสามารถยื่นขออนุญาตจดทะเบียน และจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิลำเนา และระดับมัธยมศึกษา ครอบครัวจะต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดการศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับ กศน. หรือลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับการจัดการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ ครอบครัวจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี/เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เหมือนโรงเรียนในระบบ 

จากแนวทางการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลดังกล่าว จะเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับลูกของตนเองได้เป็นอย่างดีบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 

ผู้เขียน


อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาปฐมวัย มากกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารการศึกษา

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

ทำความรู้จัก รูปแบบ Homeschool ในเมืองไทย

ทำความรู้จัก รูปแบบ Homeschool ในเมืองไทย

Starfish Academy
Starfish Academy

ในยุคที่การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงเรียน เทคโนโลยีล้ำสมัย ทำให้เด็กๆ สามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต Homeschool กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ยิ่งในช่วงที่โควิด-19 ระบาด หลายโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนมาทำการเรียนการสอ ...

1328 views 27.01.21
ทำความรู้จัก รูปแบบ Homeschool ในเมืองไทย
เรื่องต้องรู้ของมือใหม่ Homeschool

เรื่องต้องรู้ของมือใหม่ Homeschool

Starfish Academy
Starfish Academy

หลังจากเด็กๆ ต้องเรียนออนไลน์มาพักใหญ่ๆ หลายครอบครัว อาจเริ่มมองเห็นศักยภาพว่า ครอบครัวเราก็น่าจะจัดการเรียนรู้แบบ Homeschool ให้กับลูกได้ แต่พอจะลงมือจริงๆ อาจยังงงๆ ไม่รู้ว่าควรเริ่มตรงไหน และมีอะไรบ้างที่มือใหม่ Homeschool ควรรู้ บทควา ...

1269 views 08.02.21
เรื่องต้องรู้ของมือใหม่ Homeschool
วิชาพละสไตล์เด็กบ้านเรียน

วิชาพละสไตล์เด็กบ้านเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อพูดถึงการเรียนของลูก หลายๆ ครอบครัวมักนึกถึงการเรียนรู้เชิงวิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ แต่วิชาหนึ่งที่มักไม่ค่อยมีใครพูดถึง หรืออาจถูกมองว่า สำคัญน้อยกว่าวิชาอื่นๆ นั่นก็คือ พลศึกษา สำหรับครอบครัวที่จดทะเบียนบ้านเรียนกับเ ...

2560 views 30.05.21
วิชาพละสไตล์เด็กบ้านเรียน