การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลบนฐานวิถีชีวิตใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy 1102 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลบนฐานวิถีชีวิตใหม่

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โควิด-19 มีการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ให้ส่วนราชการต้นสังกัด กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอน  โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนต้องได้รับการดูแลในการเรียนตามเนื้อหาของรายวิชาต่าง ๆ ร่วมกับผู้ปกครอง 

สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ปกครองต้องจัดสรรเวลาให้กับลูกมากยิ่งขึ้น ผู้ปกครองบางคนไม่มีเวลาที่จะเรียนไปพร้อมกันกับลูก ต้องปล่อยปละละเลยให้ลูกเรียนตามลำพัง ซึ่งเด็กอาจจะไม่เข้าใจในเนื้อหา หรือกิจกรรม ส่งผลเสียต่อการเรียนในอนาคต 

ผู้ปกครองบางคนก็สามารถแบ่งเวลาทำกิจกรรมพร้อมกันกับลูกของตนเอง ซึ่งทำให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น สร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการตามที่ควรจะเป็น  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ปกครองจึงหันมามองว่า เหตุใดเราไม่จัดการศึกษาให้ลูกด้วยตนเอง “โฮมสคูล” (Home School) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียน ที่ผู้ปกครองสามารถจัดรูปแบบการศึกษาได้เองอย่างเสรี “โดยเน้นที่ความสนใจของตัวเด็กเป็นสำคัญ” เลือกรายวิชาที่เด็กชอบ หรือถนัด อีกทั้งยังสามารถพาลูกออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเสริมสร้างประสบการณ์ “ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่แค่ในบ้านเพียงอย่างเดียว” แต่เป็นการเรียนที่เด็กจะได้เรียนรู้จริง เห็นถึงวิถีชีวิต ประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ในห้องเรียนอาจจะไม่มี 

สำหรับประเทศไทย กำหนดให้ครอบครัวมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา และกฎกระทรวงฯ ให้สามารถจัดการศึกษาได้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น โดยในระดับประถมศึกษา ครอบครัวสามารถยื่นขออนุญาตจดทะเบียน และจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิลำเนา และระดับมัธยมศึกษา ครอบครัวจะต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดการศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับ กศน. หรือลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับการจัดการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ ครอบครัวจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี/เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เหมือนโรงเรียนในระบบ 

จากแนวทางการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลดังกล่าว จะเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับลูกของตนเองได้เป็นอย่างดีบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การช่วยเหลือผู้เรียนในกลุ่มเปราะบาง

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักสังคม

การศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียน ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม คือ ให้เป็นคน ...

สื่อการเรียนการสอน บูรณาการ เทคนิคการสอน
การช่วยเหลือผู้เรียนในกลุ่มเปราะบาง

การช่วยเหลือผู้เรียนในกลุ่มเปราะบาง

Starfish Academy
Starfish Academy
5 ผู้เรียน

DIY กระถางต้นไม้ทำมือ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Well being สุขกาย สบายใจ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มความร่มรื่น อีกทั้งยังใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้อีกด้วย กระถางต้นไม้ก็เป็นส่วนสำคัญในการปลูกต้นไม้ มาฝึกทำกระ ...

นวัตกรรม บูรณาการ สิ่งประดิษฐ์
DIY กระถางต้นไม้ทำมือ

DIY กระถางต้นไม้ทำมือ

Starfish Academy
Starfish Academy
329 ผู้เรียน

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การรู้จักตนเอง

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ สมรรถนะตามวัย กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เน้นการทำกิจกรร ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ปฐมวัย การจัดประสบการณ์
พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
9814 ผู้เรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
การบริหารจัดการตนเอง

การจัดประสบการณ์แบบโครงงานจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ผ่านการวางแ ...

เทคนิคการสอน บูรณาการ Active learning
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

Starfish Academy
Starfish Academy
2437 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย
06:52

4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy
123 views 9 เดือนที่แล้ว
4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
07:15

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)