Starfish Learning Hub ภาพการศึกษายุคใหม่ สร้างการเรียนรู้สู่อนาคต (Future Learning Beyond School)

Starfish Learning Hub ภาพการศึกษายุคใหม่ สร้างการเรียนรู้สู่อนาคต (Future Learning Beyond School)
  • การจัดการศึกษาในระบบในแบบที่เรามี คือให้เด็กเข้าโรงเรียน เมื่อเรียนจบแล้วไปเข้ามหาวิทยาลัย แล้วจึงไปทำงาน อาจจะเหมาะกับคนกลุ่มหนึ่ง
  • แต่หลังจากโควิด มีหลายคนและหลายองค์กรเริ่มมีความคิดว่า “จริงๆ แล้วการจัดการศึกษาจำเป็นที่จะต้องทำในรูปแบบเดิมหรือไม่”

คุยกับคุณแพร - ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education ถึงภาพหน้าตาการศึกษาในอนาคตที่ตอบโจทย์ความแตกต่างหลากหลาย ผ่านโครงการใหม่ Starfish Learning Hub พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต

  • โครงการ Starfish Learning Hub เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

Starfish มองว่าระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีความแข็งตัวประมาณหนึ่ง ถึงแม้เราจะพยายามเอานวัตกรรม หรือแนวคิดที่มีความแตกต่าง แต่สุดท้ายมันจะติดอยู่ในกรอบอะไรบางอย่าง Starfish Learning Hub จึงเป็นโครงการที่เราลองจินตนาการใหม่ว่าถ้ามีการจัดการศึกษาที่ท้ายที่สุดเราสามารถส่งผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ โดยไม่มีเงื่อนไขของเวลา สถานที่ กฎใดๆ หน้าตาของ Learninh Hub นี้จะเป็นอย่างไร เพราะเดิมทีเวลาที่มีคนมาดูโรงเรียนบ้านปลาดาว คือ จะมาดู Makerspace Project-based Learning Problem based Learning การสอนภาษาไทย 3R คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียนโดยรวม แต่คนที่มาส่วนใหญ่จะเป็นครู เพราะเราจัดเรื่องการพัฒนาครูหรือว่านักการศึกษา แต่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีช่องทางให้มาเรียนรู้ นั่นก็คือผู้ปกครองและนักเรียนเอง เราก็เลยคิดว่านอกเหนือจากสิ่งที่โรงเรียนบ้านปลาดาวจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักการศึกษาแล้ว เราน่าจะต้องเป็น “ศูนย์การเรียนรู้” ให้กับคนที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาตนเองด้วยเช่นกัน 

  • Learning Hub มีโปรแกรมการพัฒนาอะไรบ้าง 

Learning Hub มีหลักสูตร แต่หลักสูตรเราไม่ได้แน่นเหมือนหลักสูตรของโรงเรียนทั่วไป หลักสูตรของเราจะโฟกัสอยู่ที่ 5 กลุ่มเนื้อหา ซึ่ง 5 กลุ่มเนื้อหา เป็นเนื้อหาที่เรามองว่าเป็นการพัฒนาทักษะที่จะให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานในหลากหลายอุตสาหกรรมได้ 

หลักสูตรที่ 1: การเป็นผู้ประกอบการ เติบโตไปกับธุรกิจยั่งยืน (Sustainable Entrepreneurship) ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตอาหาร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เรียนรู้การทำฟาร์มแบบยั่งยืน สร้างและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนในวงจรธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการที่เอาใจใส่สิ่งแวดล้อมในอนาคต

หลักสูตรที่ 2: สร้างสรรค์การออกแบบ และผลิตนวัตกรรม (Innovative Design & Production) สร้างไอเดีย ออกแบบและผลิตภัณฑ์ โดยเครื่องมือที่ทันสมัย และวัสดุรีไซเคิล รวมถึงเรียนรู้อุปสงค์และอุปทาน และเรียนรู้ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนวัตกรรมและการออกแบบ

หลักสูตรที่ 3: สำรวจโลกนิเวศ และวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Eco-Explorers & Environmental Data Analysts) รู้จักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบ และทำนายแนวโน้มทางนิเวศวิทยาในอนาคต โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ข้อมูล

หลักสูตรที่ 4: ผู้นำนักสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovators) สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการสร้างการสนับสนุน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สร้างผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล 

หลักสูตรที่ 5: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และดิจิทัล (Cultural & Digital Tourism) ศึกษาวัฒนธรรมของเชียงใหม่ เรียนรู้ผ่านการใช้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ เข้าใจถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างแคมเปญดิจิทัล การสร้างทัวร์เสมือนจริง และสร้างรายได้จากประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของการท่องเที่ยวดิจิทัล

ในฐานะที่เราเป็นผู้จัด เราก็จะมีการปรับตัวหลักสูตรหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีความแตกต่างกัน เป็นการลองใช้สถานที่และโอกาสในการจินตนาการว่า Learning Beyond School มีหน้าตาเป็นอย่างไร และโครงการนี้ทำให้เรารู้สึกว่า สามารถจินตนาการการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ได้ โดยไม่ได้มีอะไรมาเป็นข้อจำกัดมากนัก มีความยืดหยุ่น มีความ Personalize คือเหมาะสมกับคนๆนั้น และคนที่จะมาเรียนรู้ด้วยกัน อาจไม่ใช่แค่เด็กกับเด็ก แต่อาจจะเป็นเด็กกับผู้ปกครอง คุณครู หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่สนใจการเรียนรู้ตรงนี้ 

ดังนั้น Starfish Learning Hub เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เรารู้สึกว่ามีพลัง ถ้าลองจินตนาการเอาตัวเองออกมาจากกรอบเดิมๆ เราสามารถสร้างความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษายุคใหม่ที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย สามารถดูวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/42wRX2M

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning ห้องเรียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กสมาธิสั้น)

แนวทางการดูแลรักษาเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการมีภาวะสมาธิสั้น ต้องผสมผสานการรักษาหลายวิธี ถ้าเด็กได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning ห้องเรียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กสมาธิสั้น)
Starfish Academy

Micro Learning ห้องเรียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กสมาธิสั้น)

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง สนใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่น เริ่มให้ความสนใจเพศตร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษ

เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกเพียงเพราะมีข้อจำกัด การจัดการเรียนรวมจึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษ
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษ

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
378 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
334 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6975 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Tommy Teacher Volunteer
04:00
Starfish Academy

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
12932 views • 4 ปีที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer