สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุด GLOBAL BOILING

Starfish Labz
Starfish Labz 517 views • 23 วันที่แล้ว
สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุด GLOBAL BOILING

มุมมองด้านการศึกษาในภาพปัจจุบัน ในภาวะ Global Boiling สิ้นยุคโลกร้อนเดินทางสู่ยุคโลกเดือด จากการเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าว เราควรรับมือเตรียมพร้อมอย่างไรเนื่องจากทั้งโลกเริ่มมีความวิตกกังวลแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะภาวะโลกเดือดนั้นมีการเปรียบเปรยว่าเหล่ามวลมนุษยชาติได้แง้มประตูสู่ขุมนรกอเวจีแล้ว แล้วเราในฐานะนักการศึกษา จะสอนนักเรียนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรในภาวะการณ์แบบนี้ การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม หรือ สภาวะโลกร้อนที่ผ่านมา “มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น” ได้มีความพยายามนำสภาวการณ์นี้เข้าสู่ในระบบโรงเรียน ในการอบรมพัฒนาคุณครูให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาของภาวะโลกร้อน สาเหตุภาวะโลกร้อน ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ในการให้คุณครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เนื่องจากภาวะโลกร้อนสร้างผลกระทบและความเสียหายไปทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นเราควรจะอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยชะลอภาวะโลกร้อน มีหลายวิธีที่จำเป็นมากคือ ต้องร่วมมือกัน โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น การลดปริมาณขยะ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นต้น แต่ที่ผ่านมาเกิดคำถามว่าทำไมยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้กลับเกิดภาวะการณ์ใหม่จนกลายเป็นภาวะ Global Boiling ขึ้นมาเพราะมีการวัดความร้อนจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ดังนั้นการเชื่อมโยงปัญหาจริงในภาวะเรื่อง Global Boiling เข้าสู่ในโรงเรียนจึงเป็น Keyword (คีย์เวิร์ด) ที่สำคัญ ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนว่าเมื่อเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อตัวนักเรียนหรือคนรอบข้าง นักเรียนมีความเข้าใจได้ดีเพียงไหน และมันจะมีความหมายในชีวิตต่อผู้เรียนอย่างไร ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการจัดการเรียนการสอนมันขาดหายไป เพราะปัจจุบันเราต้องยอมรับว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนของคุณครูยังเป็นการสอนแบบการท่องจำ ซึ่งนักเรียนจะจำได้ว่าภาวะโลกร้อนคืออะไร แต่นักเรียนจะไม่เข้าใจว่ามันจะมีความหมายต่อชีวิตนักเรียนได้อย่างไร สังเกตได้ว่าทุกโรงเรียนจะมีโครงการสิ่งแวดล้อมทั้งหมด แต่เป็นเพียงผิวเผินเท่านั้น เช่น การให้นักเรียนได้ปลูกต้นไม้ ได้แยกขยะ ได้ใช้ถุงผ้า ฯลฯ แต่มันไม่สามารถลงลึกไปสู่ความเข้าใจว่าทำไมนักเรียนต้องทำในสิ่งนั้น เมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์อย่างไร มีความหมายต่อชีวิต หรือจนนำไปสู่จิตสำนักในการรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ปัจจุบันมีหลายโรงเรียนได้เริ่มปลูกจิตสำนึก และให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงคือ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพราะปัญหาในภาวะเรื่อง Global Boiling เป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดในศาสตร์เดียว หรือในวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น โรงเรียนจึงต้องมีการบูรณาการ การเรียนการสอนให้รอบด้านให้นักเรียนเข้าใจ มองเห็นและเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ดังนั้นควรมีการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง Global Boiling ให้ชัดเจนมากกว่านี้ในการขับเคลื่อนทั้งระบบในการแก้ปัญหา ดังนั้น โรงเรียนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของเด็กๆ หรือผู้เรียนเข้าสู่ในโลกของ Global Boiling Word ที่จะส่งผลกระทบแน่นอนต่อนักเรียน หรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่กระทบในวงกว้าง ทั้งสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ วิกฤติน้ำแล้ง ความมั่นคงทางอาหาร และปัญหาสุขภาพที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่คือ อากาศเป็นพิษฝุ่น PM 2.5 ดังนั้นเมื่อเราไม่สามารถเดินออกจากเมืองที่เราอยู่ได้เราจะต้องมีความพร้อมในการดูแลตัวเอง และมีความพร้อมในการดูแลสภาพจิตใจของตัวเราเอง Well-being คือ มีความสามารถในการจัดการกับความบีบคั้นในเชิงบวก และ สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ในโลกที่มีคนเปรียบเทียบว่าคือประตูสู่นรก (Gateway to Hell) ต้องอาศัยพลังใจอันเข้มแข็งขนาดไหนถึงจะอยู่รอดในโลกยุค Global Boiling Word ได้อย่างปกติสุข โรงเรียนจะต้องมีการดูแลจิตใจของผู้เรียนให้เข้มแข็ง ให้แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีที่ ผู้เรียนจะต้องสร้างสมให้ได้ด้วยตนเองในการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องมีการ “พัฒนาครู” ให้มีคุณภาพมากที่สุด เพราะคุณครูที่เก่งและมีความสามารถจะได้ไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเฉพาะการเรียนการสอนเพื่อให้อยู่รอดในโลกยุค Global Boiling Word นั่นคือ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้รับมือกับภาวะ Global Boiling มีความพร้อมในการดูแลตนเอง ดูแลจิตใจ ให้รับมือกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ดังนั้นในการแก้ไขปัญหา “สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุค Global Boiling” เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ การให้ความรู้ การเตรียมอาชีพในอนาคตให้มีความพร้อม เป็นส่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นั่นคือนักเรียนที่อยู่ในระบบโรงเรียนจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกเดือดได้เช่นกัน เริ่มต้นจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต และตระหนักรู้ถึงปัญหาทางธรรมชาติ ที่ไม่เริ่มต้นแก้ไขตั้งแต่วันนี้ เราอาจจะไม่มีโลกใบนี้ให้ลูกหลานในอนาคตได้อยู่กันอีกต่อไป สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1499 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

ความแปรปรวน ของสภาพอากาศโลกและภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่มีความรุนแรงขึ้น จึงมีความจำเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ
Starfish Academy

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5727 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
47396 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
92 views • 10 เดือนที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
429 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร