สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุด GLOBAL BOILING

Starfish Labz
Starfish Labz 725 views • 3 เดือนที่แล้ว
สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุด GLOBAL BOILING

มุมมองด้านการศึกษาในภาพปัจจุบัน ในภาวะ Global Boiling สิ้นยุคโลกร้อนเดินทางสู่ยุคโลกเดือด จากการเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าว เราควรรับมือเตรียมพร้อมอย่างไรเนื่องจากทั้งโลกเริ่มมีความวิตกกังวลแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะภาวะโลกเดือดนั้นมีการเปรียบเปรยว่าเหล่ามวลมนุษยชาติได้แง้มประตูสู่ขุมนรกอเวจีแล้ว แล้วเราในฐานะนักการศึกษา จะสอนนักเรียนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรในภาวะการณ์แบบนี้ การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม หรือ สภาวะโลกร้อนที่ผ่านมา “มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น” ได้มีความพยายามนำสภาวการณ์นี้เข้าสู่ในระบบโรงเรียน ในการอบรมพัฒนาคุณครูให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาของภาวะโลกร้อน สาเหตุภาวะโลกร้อน ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ในการให้คุณครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เนื่องจากภาวะโลกร้อนสร้างผลกระทบและความเสียหายไปทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นเราควรจะอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยชะลอภาวะโลกร้อน มีหลายวิธีที่จำเป็นมากคือ ต้องร่วมมือกัน โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น การลดปริมาณขยะ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นต้น แต่ที่ผ่านมาเกิดคำถามว่าทำไมยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้กลับเกิดภาวะการณ์ใหม่จนกลายเป็นภาวะ Global Boiling ขึ้นมาเพราะมีการวัดความร้อนจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ดังนั้นการเชื่อมโยงปัญหาจริงในภาวะเรื่อง Global Boiling เข้าสู่ในโรงเรียนจึงเป็น Keyword (คีย์เวิร์ด) ที่สำคัญ ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนว่าเมื่อเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อตัวนักเรียนหรือคนรอบข้าง นักเรียนมีความเข้าใจได้ดีเพียงไหน และมันจะมีความหมายในชีวิตต่อผู้เรียนอย่างไร ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการจัดการเรียนการสอนมันขาดหายไป เพราะปัจจุบันเราต้องยอมรับว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนของคุณครูยังเป็นการสอนแบบการท่องจำ ซึ่งนักเรียนจะจำได้ว่าภาวะโลกร้อนคืออะไร แต่นักเรียนจะไม่เข้าใจว่ามันจะมีความหมายต่อชีวิตนักเรียนได้อย่างไร สังเกตได้ว่าทุกโรงเรียนจะมีโครงการสิ่งแวดล้อมทั้งหมด แต่เป็นเพียงผิวเผินเท่านั้น เช่น การให้นักเรียนได้ปลูกต้นไม้ ได้แยกขยะ ได้ใช้ถุงผ้า ฯลฯ แต่มันไม่สามารถลงลึกไปสู่ความเข้าใจว่าทำไมนักเรียนต้องทำในสิ่งนั้น เมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์อย่างไร มีความหมายต่อชีวิต หรือจนนำไปสู่จิตสำนักในการรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ปัจจุบันมีหลายโรงเรียนได้เริ่มปลูกจิตสำนึก และให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงคือ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพราะปัญหาในภาวะเรื่อง Global Boiling เป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดในศาสตร์เดียว หรือในวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น โรงเรียนจึงต้องมีการบูรณาการ การเรียนการสอนให้รอบด้านให้นักเรียนเข้าใจ มองเห็นและเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ดังนั้นควรมีการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง Global Boiling ให้ชัดเจนมากกว่านี้ในการขับเคลื่อนทั้งระบบในการแก้ปัญหา ดังนั้น โรงเรียนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของเด็กๆ หรือผู้เรียนเข้าสู่ในโลกของ Global Boiling Word ที่จะส่งผลกระทบแน่นอนต่อนักเรียน หรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่กระทบในวงกว้าง ทั้งสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ วิกฤติน้ำแล้ง ความมั่นคงทางอาหาร และปัญหาสุขภาพที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่คือ อากาศเป็นพิษฝุ่น PM 2.5 ดังนั้นเมื่อเราไม่สามารถเดินออกจากเมืองที่เราอยู่ได้เราจะต้องมีความพร้อมในการดูแลตัวเอง และมีความพร้อมในการดูแลสภาพจิตใจของตัวเราเอง Well-being คือ มีความสามารถในการจัดการกับความบีบคั้นในเชิงบวก และ สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ในโลกที่มีคนเปรียบเทียบว่าคือประตูสู่นรก (Gateway to Hell) ต้องอาศัยพลังใจอันเข้มแข็งขนาดไหนถึงจะอยู่รอดในโลกยุค Global Boiling Word ได้อย่างปกติสุข โรงเรียนจะต้องมีการดูแลจิตใจของผู้เรียนให้เข้มแข็ง ให้แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีที่ ผู้เรียนจะต้องสร้างสมให้ได้ด้วยตนเองในการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องมีการ “พัฒนาครู” ให้มีคุณภาพมากที่สุด เพราะคุณครูที่เก่งและมีความสามารถจะได้ไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเฉพาะการเรียนการสอนเพื่อให้อยู่รอดในโลกยุค Global Boiling Word นั่นคือ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้รับมือกับภาวะ Global Boiling มีความพร้อมในการดูแลตนเอง ดูแลจิตใจ ให้รับมือกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ดังนั้นในการแก้ไขปัญหา “สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุค Global Boiling” เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ การให้ความรู้ การเตรียมอาชีพในอนาคตให้มีความพร้อม เป็นส่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นั่นคือนักเรียนที่อยู่ในระบบโรงเรียนจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกเดือดได้เช่นกัน เริ่มต้นจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต และตระหนักรู้ถึงปัญหาทางธรรมชาติ ที่ไม่เริ่มต้นแก้ไขตั้งแต่วันนี้ เราอาจจะไม่มีโลกใบนี้ให้ลูกหลานในอนาคตได้อยู่กันอีกต่อไป สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1650 ผู้เรียน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

ความแปรปรวน ของสภาพอากาศโลกและภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่มีความรุนแรงขึ้น จึงมีความจำเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ
Starfish Academy

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1012 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
541 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6469 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52353 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO