ครูคลับ (Kru Club) พื้นฐาน Excel กับการใช้งานจริง

Starfish Academy
Starfish Academy 1624 views • 1 ปีที่แล้ว
ครูคลับ (Kru Club) พื้นฐาน Excel กับการใช้งานจริง

สำหรับการดำเนินงานในยุคปัจจุบัน ชุดโปรแกรมสำนักงานได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน แต่ยังเป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลในด้านต่าง ๆ โดยในแต่ละโปรแกรมได้มีรายละเอียดและฟังก์ชั่นที่รองรับการทำงานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้อย่างแพร่หลาย คือ โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง และมีฟังก์ชันการคำนวณรองรับการทำงานได้อย่างหลากหลาย และในครั้งนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้สูตร Excel เบื้องต้นที่จะช่วยให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

การใช้ SUM

เป็นสูตรสำหรับใช้หาผลรวมของตัวเลขที่อยู่ในคอลัมน์หรือเซลล์ที่กำหนด โดยการเขียนสูตร =SUM(คอลัมน์หรือเซลล์ที่กำหนด) เช่น SUM(A1:A15) สำหรับการคำนวณตั้งแต่เซลล์ที่ A1 ถึง A10 เป็นต้น

การใช้ AVERAGE

เป็นการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่อยู่ในช่วงเซลล์ที่กำหนด สามารถใช้สูตร = AVERAGE(เซลล์ที่กำหนด)

การใช้ BAHTTEXT 

สูตรนี้จะเป็นการแปลงตัวเลขค่าเงินบาทแบบตัวหนังสือ โดยการเขียนสูตร = BAHTTEXT(number หรือคอลัมภ์ที่ต้องการแปลงค่า) กรณีที่ต้องการเพิ่มวงเล็บ (........บาทถ้วน) สามารถใช้สูตร =”(”&Bathtext(..)&” )” ได้

การใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP 

เป็นสูตรที่ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูล เช่น ต้องการหาข้อมูลนักเรียน โดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียน เป็นต้นโดยการเขียนสูตร =VLOOKUP(lookup_value - ค่าที่ต้องการค้นหา,table_array - ช่วงข้อมูลของฐานข้อมูล,col_index_num - คอลัมน์ที่เท่าใด,[range_lookup] - รูปแบบการค้นหา) โดยรายละเอียดในสูตรจะมีดังนี้

  1. สิ่งที่ต้องการค้นหา คือ เซลล์ที่ต้องการค้นหา
  2. ช่วงข้อมูลของฐานข้อมูล คือ ช่วงข้อมูลที่ต้องการนำมาค้นหาทั้งหมด โดยการลากคลุมดำช่วงข้อมูลที่ต้องการ ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจะต้องใส่เครื่องหมาย $ หน้าคอลัมน์และตัวเลข หรือกด F4  ได้เช่นเดียวกัน
  3. คอลัมน์ที่เท่าใด เป็นการระบุคอลัมน์ที่จะนำมาค้นหา
  4. รูปแบบการค้นหา แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

- การค้นหาแบบตรงกับเงื่อนไขทุกประการ กำหนดให้เป็น False 

- การค้นหาแบบตรงกับที่ใกล้เคียง กำหนดให้เป็น True 

การทำ Drop down List

เป็นฟังก์ชันตั้งค่าการค้นหาข้อมูลหรือรายการตามที่กำหนด มีขั้นตอนดังนี้ คลิกเมนู “Data (ข้อมูล)” เลือก “Data Validation (การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล)” เลือกเงื่อนไขการตรวจสอบ (Allow) เลือก “Allow (ข้อมูลที่อนุญาต) และ Data (แหล่งที่มาของข้อมูล)” คลิก “ตกลง”

นอกจากนี้ Microsoft Excel ยังมีฟังก์ชั่นอื่น ๆ ให้ใช้งานอีกมากมาย ทั้งนี้ สามารถเรียนรู้ รับฟังเพิ่มเติมได้ที่ 

www.facebook.com/groups/541874742829976 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2484 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6986 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
The Avengers "อรุ่มเจ๊าะ" นวัตกรรม STEAM GAME STORE คลังเกมเพื่อการศึกษา
25:01
Starfish Academy

The Avengers "อรุ่มเจ๊าะ" นวัตกรรม STEAM GAME STORE คลังเกมเพื่อการศึกษา

Starfish Academy
234 views • 1 ปีที่แล้ว
The Avengers "อรุ่มเจ๊าะ" นวัตกรรม STEAM GAME STORE คลังเกมเพื่อการศึกษา
EP:2 Chef’s Table Eat & EDUCATE ทิศทางของครูไทย ไปยังไงกันต่อดี
30:00
Starfish Labz

EP:2 Chef’s Table Eat & EDUCATE ทิศทางของครูไทย ไปยังไงกันต่อดี

Starfish Labz
1326 views • 11 เดือนที่แล้ว
EP:2 Chef’s Table Eat & EDUCATE ทิศทางของครูไทย ไปยังไงกันต่อดี
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]