Active Learning กับแนวคิดการเรียนยุคใหม่ที่ทักษะสำคัญกว่าความรู้

Starfish Academy
Starfish Academy 7002 views • 11 เดือนที่แล้ว
Active Learning กับแนวคิดการเรียนยุคใหม่ที่ทักษะสำคัญกว่าความรู้

การเรียนรู้สำหรับเด็กมีการพัฒนามาตามแต่ละยุคสมัย ด้วยเหตุผลหลักคือโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนการสอนในยุคพ่อแม่เราอาจไม่เหมาะกับยุคของเรา และแน่นอนการเรียนการสอนในยุคของเราก็ไม่เหมาะสำหรับยุคของลูกเราเช่นกัน หลักสูตรการเรียนการสอนปัจจุบันจึงยึดโรงเรียนหรือครูผู้สอนเป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้ความสำคัญไปที่ตัวเด็กที่เป็นผู้เรียนด้วย โดยต้องให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบ มีความถนัดและมีความสนใจได้ และในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนก็ต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ พัฒนาการใช้จินตนาการ รวมไปถึงการได้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ กระบวนการเรียนรู้นี้ เราเรียกว่า Active Learning

ตัวอย่างการเรียนรู้แบบ Active Learning

ขั้นตอนการเรียนรู้ Active Learning มีกระบวนการที่คล้ายกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ คือให้เด็กรู้จักช่างสังเกต ช่างซักถาม ตั้งคำถาม และหาวิธีที่จะได้คำตอบมา เมื่อได้คำตอบแล้ว ต้องสามารถสื่อสารองค์ความรู้นั้นไปยังคนอื่น ๆ ได้ เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อตอบแทนสังคม หรือหากองค์ความรู้นั้นเป็นการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ก็ต้องเป็นการศึกษาทำวิจัยโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุกนี้สามารถปลูกฝังให้กับเด็กได้ในทุกวัย เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก โดยต้องมี วิธีกระตุ้นจินตนาการให้ลูก เช่น พาลูกออกไปเที่ยวเปิดประสบการณ์ที่หลากหลายเมื่อลูกต้องเผชิญปัญหาใด ก็ยังไม่รีบเข้าไปจัดการให้ทั้งหมดแต่ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาเองตั้งคำถามปลายเปิดกับลูกให้เขาได้ใช้ความคิดอธิบายหรือลงมือทำ 

รูปแบบการเรียนรู้ Active Learning มีค่อนข้างหลากหลาย เช่น

  • เล่นบทบาทสมมติ หรือ Role play เป็น วิธีกระตุ้นจินตนาการให้ลูกได้ดีมากวิธีหนึ่ง เด็กจะได้เรียนรู้จากบทบาทที่ตัวเองและเพื่อนได้รับ ทำให้ การพัฒนาจินตนาการ เกิดเป็นองค์ความรู้ในมุมมองที่หลากหลายมิติขึ้น
  • โต้วาที เป็นการเรียนรู้เชิงรุกที่ดีมาก ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะหลายอย่าง ต้องมีการเตรียมข้อมูล เลือกใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าว ต้องจัดเรียงคำพูดภาษาให้เป็นขั้นตอน ได้ฝึกทักษะการสื่อสารผ่านทางวาจาในที่สาธารณะ 
  • เล่นเกม เมื่อเกิดความสนุกสนาน เด็กจะเรียนรู้และจดจำได้ดี ดังนั้นหากเป็นการเรียนผ่านเกม เด็กจะสนใจและจดจำได้ง่ายขึ้น 
  • ทำงานกลุ่ม การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็น Active Learning ที่ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และฝึกทักษะหลายอย่าง ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม ฝึกรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นทักษะทางสังคมที่สำคัญมาก เมื่อมีการประชุมแบ่งงานและทำงานเป็นทีม มีการลงมือทำ แก้ไขปัญหา และประเมินผล องค์ความรู้ที่ได้รับในแต่ละขั้นตอนจะเป็นประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีกว่าการอ่านผ่านตาหรือท่องจำ

ทักษะที่จะได้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning

การเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะเพิ่มขึ้นหลายด้าน เช่น

  • ทักษะการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้เน้นเฉพาะความรู้เชิงวิชาการ แต่เป็นการให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเอง ทำให้ผู้เรียนเห็นว่าสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในเชิงปฏิบัติได้อย่างไร เช่น การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
  • ทักษะการตื่นตัวในการเรียนรู้ Active Learning สอนให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ สอนให้รู้จักคิด เห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวแล้วอยากพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
  • ทักษะการมีส่วนร่วม Active Learning ฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักเข้าสังคม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการทำงานกลุ่ม ทำงานร่วมกับผู้อื่น สอนความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่ 
  • ทักษะด้านจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การเรียนแบบยุคก่อนนั้นอาจทำให้เด็กมีความเก่งแต่ขาดความคิดสร้างสรรค์ เป็นเด็กที่เก่งแต่ในกรอบ ทำให้โอกาสที่จะค้นพบสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ที่แตกต่างจากกรอบเดิม ๆ ก็ทำได้ยาก แต่ถ้าเป็นการเรียนแบบ Active Learning จะช่วยกระตุ้น การพัฒนาจินตนาการ ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กมีการคิดนอกกรอบแต่ยังอยู่ในความคิดที่เป็นระบบ มีหลักการและเหตุผลรองรับ

Active Learning เด็กเรียนที่ไหนก็ได้ เรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ ได้ฝึกลงมือทำงาน พัฒนาจนเกิดเป็นทักษะ ซึ่งทักษะสำคัญกว่าความรู้ เป็นคำพูดที่ไม่เกินจริง ความรู้เราอาจลืม หรืออาจมีความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมาแทนความรู้เดิม แต่ทักษะเมื่อฝึกฝนแล้วจะติดตัวเราไปตลอด 

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1649 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1011 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52265 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
536 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร