ครูคลับ (Kru Club) Care about U เพราะรักจึงห่วงใย

Starfish Academy
Starfish Academy 1087 views • 1 ปีที่แล้ว
ครูคลับ (Kru Club) Care about U เพราะรักจึงห่วงใย

ความรักที่ดีควรเริ่มต้นจากการ “รักตัวเอง”  คนเราควรมีขอบเขตของตัวเอง เหมือนที่เรามีบ้านย่อมมีรั้วของบ้านเพื่อป้องกันตัวเราเองเราต้องรู้ขอบเขตของตัวเองว่าต้องทำอะไรบ้างในการป้องกันตัวเองหรือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับรั้วบ้านคนอื่น อยู่ในระดับที่ต้องมีขอบเขตกั้นในการปกป้องตัวเองและไม่ไปเข้ารั้วบ้านคนอื่นเป็นต้น บางครั้งถ้าเราเป็นคนดีมากเกินไปอาจจะถูกเอาเปรียบ อาจจะมีคนปีนรั้วเข้ามาทำร้ายอารมณ์และความรู้สึกเราได้ เพราะเรามีความเกรงใจเขากลัวเขาไม่รักจนในที่สุดต้องถูกคนอื่นเอาเปรียบอยู่ร่ำไปนั่นเอง

อารมณ์ความรู้สึกของเรามีหลายอารมณ์หลายความรู้สึก ซึ่งการเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเอง เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นมากขึ้น ดังนั้นการทำความเข้าใจกับความรู้สึกของมนุษย์เป็นสิ่งยาก เพราะการวัดและแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่มีอาจจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้อม การตระหนักรู้อารมณ์ ดังนั้น การรู้จักอารมณ์ของตนเองจะสามารถทำให้คุณเป็นคนที่รู้จักตนเองได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์กับคนอื่น และมี Self-awareness มากขึ้นนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้คุณสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เราต้องใช้ประจำ เพราะว่าการรู้จักอารมณ์ตนเอง ยังช่วยทำให้เราเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วย 

Self-awareness การตระหนักรู้ตนเอง คือ ความสามารถที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการของตนเอง ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากความรู้สึกความสามารถในการมองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจน ผ่านการรับรู้และความเข้าใจในสภาพการณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ รวมไปถึงการตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเอง รวมถึง การรับรู้สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วเกิดขึ้นแล้ว หรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้อีกด้วย ดังนั้น Self-awareness จึงมีความสำคัญที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เราสามารถเท่าทันความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและทัศนคติที่เรามีต่อสิ่งต่างๆได้โดยการเท่าทันสิ่งเหล่านี้จะสามารถทำให้เรารู้ตัวและสามารถเลือกกระทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาตามที่ต้องการได้ และที่สำคัญถ้าเรามี Self-awareness ที่ดีพอจะทำให้ชีวิตส่วนตัวและการทำงานเป็นไปด้วยดี คือ มีการพัฒนาตัวเองได้ดี ช่วยเพิ่มทักษะ Empathy นำไปสู่การตัดสินใจที่มีคุณภาพจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนั่นเอง

วงล้อแห่งอารมณ์ The Wheel of Emotions เป็นแผนภาพซึ่งมาจากทฤษฎีวงล้อแห่งอารมณ์ ของ ศ.ดร.โรเบิร์ต พลัทชิค (Robert Plutchik) ซึ่งเสนอว่าอารมณ์หลัก (Basic Emotions) ประกอบด้วย 4 คู่ตรงข้ามของอารมณ์ ได้แก่

 1. ความรื่นเริง (Joy) คู่กับ ความเศร้า (Sadness)
 2. ความโกรธ (Anger) คู่กับ ความกลัว (Fear)
 3. ความวางใจ (Trust) คู่กับ ความรังเกียจ (Disgust)
 4. ความประหลาดใจ (Surprise) คู่กับ ความคาดหวัง (Anticipation)

หลายครั้งเมื่อมนุษย์เราเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างในชีวิต แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าคืออะไร กลัวก็ยังไม่ใช่ จะบอกว่าเสียใจก็ยังไม่เชิง และพอรู้ตัวอีกทีความขุ่นข้องในใจก็มีขนาดใหญ่ขึ้นจนเกิดความรู้สึกอึดอัด ไร้ทางออก โอกาสนี้ลองใช้ Emotion Wheel เพื่อพิจารณาตัวเองดูโดยการนำเอาแผนภูมิวงล้อแห่งอารมณ์ไปใช้เพื่อความสะดวกสบายซึ่งวิธีการดูเผื่อหาคำสื่อสารสำหรับตัวเองนั้นไม่ยากเริ่มจาก การเริ่มมองที่ขอบด้านนอก เพื่อค้นหาอารมณ์ที่มีความเข้มข้นต่ำซึ่งใกล้เคียงกับคุณที่สุด เช่น มีความมั่นใจ ท้อแท้ท้อถอยจากนั้นก็ค่อยๆ ถามความรู้สึกและมุ่งไปที่จุดศูนย์กลางเรื่อย ซึ่งเมื่อคุณเคลื่อนไปยังจุดศูนย์กลางแล้ว สีจะเข้มขึ้นและอารมณ์ที่อ่อนลงจะกลายเป็นอารมณ์พื้นฐานของคุณจะทำให้คุณเข้าใจความรู้สึกตัวเอง แล้วเปลี่ยนมันเป็นคำพูดเพื่อสื่อสารกับตัวเองและคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี

Self-Love การรักตัวเอง “มนุษย์ควรที่จะรักตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปรักคนอื่น” การรักตัวเอง (Self-Love) ไม่ใช่แค่เพียงความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองเท่านั้น แต่เป็นสภาวะที่มองเห็นคุณค่าภายในตนเอง ซึ่งเกิดจากการกระทำที่สนับสนุนการเติบโตทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของเรา การรักตนเองเป็นพลวัตร กล่าวคือเป็นสิ่งที่เติบโต เปลี่ยนแปลง และมีมากขึ้น-น้อยลงได้ ยิ่งเราทำบางสิ่งเพื่อตัวเองในทางที่ดี เรายิ่งพัฒนาความรักที่มีต่อตัวเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

สำรวจตัวเอง 5 สัญญาณการขาด Self-Love นั่นคือ 

 1. การกดดันตนเองอยู่เสมอ 
 2. การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากไป 
 3. การแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไป 
 4. การขาดความเชื่อมั่นในตยเอง 
 5. การมองโลกในแง่ร้าย

ดังนั้น การรักตนเองประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 1. การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)
 2. การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Worth)
 3. ความนับถือตนเอง (Self-Esteem)
 4. การดูแลตนเอง (Self-Care)

จะเห็นได้ว่าทุกองค์ประกอบมีความสำคัญต่อการเติมเต็มความรักให้กับตัวเองเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าไม่ควรขาดองค์ประกอบใดไปเลยแม้แต่อย่างเดียวนั่นเอง ความรักเป็นสิ่งที่ดี เพราะความรักจะสร้างประโยชน์มากมาย ถ้าเรารู้จักเปลี่ยนพลังงานที่เกิดจากความรักให้ไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม แต่ความรักที่ดีที่สุดย่อมเป็น “การรักตัวเอง” คนเราต้องยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง ไม่พยายามฝืนตัวเองเพื่อเป็นคนอื่นเพียงเพราะต้องการได้รับความรักหรือความสนใจ และหากตัวเองทำสิ่งผิดพลาด ไม่ควรโทษตนเองจนกลายเป็นการบั่นทอนกำลังใจถ้าเรารักตัวเองอย่างถูกวิธีเราย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1594 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1649 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1011 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1016 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
536 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:13
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
869 views • 5 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA