Hashtag สื่อการเรียนการสอน

58 results for "สื่อการเรียนการสอน"

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
29 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
2201 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01
Starfish Academy

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
243 views • 1 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
สรุปผลโครงการ TSQP2
08:51
Starfish Academy

สรุปผลโครงการ TSQP2

Starfish Academy
404 views • 1 ปีที่แล้ว
สรุปผลโครงการ TSQP2
TSQP1 English Subtitle
06:54
Starfish Academy

TSQP1 English Subtitle

Starfish Academy
63 views • 1 ปีที่แล้ว
TSQP1 English Subtitle
สมุทรสาครโมเดล
07:01
Starfish Academy

สมุทรสาครโมเดล

Starfish Academy
269 views • 1 ปีที่แล้ว
สมุทรสาครโมเดล
Young Life In Nature
07:22
Starfish Academy

Young Life In Nature

Starfish Academy
102 views • 1 ปีที่แล้ว
Young Life In Nature
PADLET
11:19
Starfish Academy

PADLET

Starfish Academy
99 views • 2 ปีที่แล้ว
PADLET
MENTIMETER
10:21
Starfish Academy

MENTIMETER

Starfish Academy
70 views • 2 ปีที่แล้ว
MENTIMETER
KAHOOT
10:06
Starfish Academy

KAHOOT

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
KAHOOT
GOOGLE CLASSROOM
09:54
Starfish Academy

GOOGLE CLASSROOM

Starfish Academy
58 views • 2 ปีที่แล้ว
GOOGLE CLASSROOM
BOOK CREATOR
09:47
Starfish Academy

BOOK CREATOR

Starfish Academy
667 views • 2 ปีที่แล้ว
BOOK CREATOR
ADOBE SPARK VIDEO
10:24
Starfish Academy

ADOBE SPARK VIDEO

Starfish Academy
1373 views • 2 ปีที่แล้ว
ADOBE SPARK VIDEO
Play And Learn = Plearn
03:15
Starfish Academy

Play And Learn = Plearn

Starfish Academy
1095 views • 2 ปีที่แล้ว
Play And Learn = Plearn
iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad
47:45
Teaching with Appiness

iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad

Teaching with Appiness
4003 views • 2 ปีที่แล้ว
iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers
50:06
Teaching with Appiness

iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers

Teaching with Appiness
213 views • 2 ปีที่แล้ว
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers