Hashtag สิ่งแวดล้อม

4 results

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของ ...

บทบาทครู โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)
Dr Carlotta Como
Dr Carlotta Como

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy
Starfish Academy
577 ผู้เรียน

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

The goal of the course is to explain to educators what environmental education is, what its goal ...

บทบาทครู โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
Environmental Education (EE)
Dr Carlotta Como
Dr Carlotta Como

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
Starfish Academy
160 ผู้เรียน

How To Build a School Garden

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การบริหารจัดการตนเอง
การรู้จักสังคม

School gardens have grown from a rarity to a well-known concept that continues to gain traction ...

สุขภาพ โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
How To Build a School Garden
Dr Carlotta Como
Dr Carlotta Como

How To Build a School Garden

Starfish Academy
Starfish Academy
70 ผู้เรียน

การจัดสวนภายในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การบริหารจัดการตนเอง
การรู้จักสังคม

การจัดสวนในโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ โดยได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เป็นการสร้างความสุข เ ...

สุขภาพ โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
การจัดสวนภายในโรงเรียน
Dr Carlotta Como
Dr Carlotta Como

การจัดสวนภายในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
153 ผู้เรียน