Hashtag การสื่อสาร

1 result

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารถือว่าเป็นหลักสำคัญในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสาร เพื่อให้ผู้รับสารได้ทราบข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ เพื่อให้การสื่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
Starfish Academy

สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Starfish Academy
7333 ผู้เรียน