พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดคอร์ส

แนวคิดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลสำหรับครู การพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา การใช้เครื่องมือในการค้นหาข้อมูลและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางในการออกแบบและการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสื่อและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานของนักการศึกษา

Learning Outcomes

การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

TPACK และ SAMR Model

เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

แนวทางการพัฒนาตนเอง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทั้นสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทั้นสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

02.10.19

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง