พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดคอร์ส

แนวคิดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลสำหรับครู การพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา การใช้เครื่องมือในการค้นหาข้อมูลและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางในการออกแบบและการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสื่อและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานของนักการศึกษา

ความรู้ที่จะได้รับ

การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

TPACK และ SAMR Model

เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

แนวทางการพัฒนาตนเอง

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ภาพรวมหลักสูตร

Icon book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Icon clock

อัพเดทล่าสุด

07.06.19


Tags


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง