สื่อคณิตศาสตร์แบบไหนที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย คือ สื่อที่สร้างจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นตัวกลางที่ครูนำมาช่วยใน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม หรือทักษะที่ครูมีไปสู่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเด็กเกิดการเรียนรู้ตาม จุดมุ่งหมายได้ดีที่สุด

เรียนรู้เรื่อง สื่อการสอนสำคัญอย่างไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย และเด็กจะสามารถเรียนรู้จากสื่อที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่าสื่อที่เป็นนามธรรม นอกจากนี้เด็กปฐมวัยมีช่วงความสนใจสั้น ครูผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำ ปฏิบัติการ และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นสื่อการสอนจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ซึ่งสื่อมีหลายประเภท ได้แก่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ สื่อมัลติมีเดียต่างๆดังนั้นผู้สอนสามารถเลือกนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม

Learning Outcomes

สื่อการสอนสำคัญอย่างไร

สื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ตัวอย่างสื่อคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย

การนำสื่อการอนไปใช้

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

สื่อการสอนสำคัญอย่างไร

สื่อการสอนสำคัญอย่างไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สื่อการสอนสำคัญอย่างไร
สื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ตัวอย่างสื่อคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย

ตัวอย่างสื่อคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย

การนำสื่อการสอนไปใช้

การนำสื่อการสอนไปใช้

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การนำสื่อการสอนไปใช้