Learning Box

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box จึงถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเน้นให้เด็กเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเอง

เรียนรู้เรื่อง Learning Box คืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

Learning box เป็นชุดการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบขึ้นมา ให้เหมาะกับวัยของผู้เรียน และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ต้องออกแบบให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ หรือชุมชนของผู้เรียน และสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในรูปแบบการเรียนแบบ On-hand และ Online โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ และปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ปกครองยังเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เช่น คอยดูแล ติดตาม จัดการเรียนรู้ร่วมกับลูกหลานช่วงที่อยู่บ้าน ร่วมประเมินผล ในแบบบันทึกทักษะในชุดการเรียน พร้อมทั้งการประเมินโดยใช้แอปพลิเคชัน Starfish Class ได้อีกด้วย

Learning Outcomes

Learning Box คืออะไร

Learning Box นำไปใช้อย่างไร

การออกแบบ Learning Box

การประเมินผล

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

14.06.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Education Recovery & Learning loss

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

Learning Box คืออะไร

Learning Box คืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Learning Box คืออะไร
Learning Box นำไปใช้อย่างไร

Learning Box นำไปใช้อย่างไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Learning Box นำไปใช้อย่างไร
การออกแบบ Learning Box

การออกแบบ Learning Box

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การออกแบบ Learning Box
การประเมินผล

การประเมินผล

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การประเมินผล