วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องยาก การเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องยากยิ่ง เกิดมาแล้วได้พบ พระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากนัก อย่าได้เสียโอกาสที่ได้เกิดมาในชาตินี้เลย จงเร่งความเพียรเพื่อทำที่สุดสิ้นแห่งกองทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยการเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔

เรียนรู้เรื่อง รู้จักวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

สติปัฏฐานเป็นทางสายเอก และเป็นทางสายเดียวที่ทำให้ผู้ดำเนินตามทางนี้ ถึงความบริสุทธิ์ หมดจดต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพราะ “หนทางนี้เป็นหนทางเอก เพื่อความบริสุทธิ์ หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อความก้าวล่วงเสียได้ด้วยความโศกและความร่ำไร เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน”

Learning Outcomes

รู้จักวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ กาย เวทนา จิต ธรรม

แนวทางปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

Active Learning ตามแนวสติปัฏฐาน4

Tags

ผู้เขียน

พระครูใบฏีกาจักรวาล สุเมโธ
พระครูใบฏีกาจักรวาล สุเมโธ

หัวหน้าสงฆ์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรายมูล) พระสอนศีลธรรมต้นแบบ รุ่นที่ ๑ จากสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้จักวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4

รู้จักวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4

ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ  กาย เวทนา จิต ธรรม

ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ กาย เวทนา จิต ธรรม

แนวทางปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

แนวทางปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

Active Learning ตามแนวสติปัฏฐาน 4

Active Learning ตามแนวสติปัฏฐาน 4

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Active Learning ตามแนวสติปัฏฐาน 4