Starfish Education เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”

1 ปีที่แล้ว
770 views
โดย Starfish Academy
Starfish Education เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”

Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ทีมโค้ช Starfish Academy และตัวแทนคุณครู นักเรียน โรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1” ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ห้อง Magnolia โรงแรมทีเค. พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนของทั้ง 5 ภาคีเครือข่าย ที่ได้นำแผนและนวัตกรรมต่างๆมาดำเนินงานตามกรอบของโรงเรียนพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ จนเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา กสศ. ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและภาพรวมการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย

พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง : รากฐานการพัฒนาเด็กทุกคน” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายคือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน - V-A-S-K  

V – values ค่านิยม  

A – attitude เจตคติ  

S – skills  ทักษะ    

K – knowledge  ความรู้

ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1” ได้มีการเสวนาจากตัวแทนนักเรียนของเครือข่าย ในหัวข้อ “นักเรียน : ผลลัพธ์จากโรงเรียนพัฒนาตนเอง” 

ซึ่ง ด.ญ.พลับพลึง โรงเรียนวัดป่าแดด สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1เป็นนักเรียนจากเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากครูและโรงเรียนในช่วงที่เด็กๆ ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 เช่น การเรียนออนไลน์ โดยสามารถเผชิญกับปัญหาและนำมาเป็นแรงผลักดัน สร้างทัศนคติด้านบวกให้กับตัวเอง จนนำไปสู่การเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

สามารถร่วมรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่นี่ fb.watch/fldWrvnIZ-/

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน เครือข่ายมูลนิธิทักษะแห่งอนาคต เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา และเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

สำหรับโรงเรียนภายใต้การดูแลของเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และโรงเรียนในเครือข่ายอื่นที่สนใจ ได้มาสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 3 ปีที่ได้เข้าร่วมโครงการ ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่สนใจ ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการทำงานร่วมกับต้นสังกัด ส่วนใหญ่โรงเรียนเห็นว่า การพัฒนาทั้งระบบโดยมีการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนที่ชัดเจน มีกระบวนการ PLC (Professional Learning Development) ที่เป็นระบบ การพัฒนาวิชาชีพครู การมีส่วนร่วมของชุมชน และ เครือข่ายต่างๆ เป็นส่วนหนุนเสริมที่สำคัญ ในการพัฒนาห้องเรียน นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามเป้าหมายของโครงการได้เป็นอย่างดี 

และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเสวนา สะท้อนผลการดำเนินงาน 3 ปี : ความสำเร็จโรงเรียนพัฒนาตนเอง โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ขึ้นร่วมเสวนาพร้อมกับหัวหน้าโครงการของเครือข่ายต่างๆ โดยทุกฝ่ายมุ่งหวังที่จะเห็นความยั่งยืนของโรงเรียนในการพัฒนาตนเอง ผ่าน

การบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนต่อไป 

รับชมย้อนหลังที่นี่ fb.watch/flfcPpZcq8/

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

08.05.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

17.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทย

29.05.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24