Starfish Education เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”

1 ปีที่แล้ว
600 views
โดย Starfish Academy
Starfish Education เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”

Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ทีมโค้ช Starfish Academy และตัวแทนคุณครู นักเรียน โรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1” ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ห้อง Magnolia โรงแรมทีเค. พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนของทั้ง 5 ภาคีเครือข่าย ที่ได้นำแผนและนวัตกรรมต่างๆมาดำเนินงานตามกรอบของโรงเรียนพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ จนเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา กสศ. ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและภาพรวมการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย

พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง : รากฐานการพัฒนาเด็กทุกคน” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายคือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน - V-A-S-K  

V – values ค่านิยม  

A – attitude เจตคติ  

S – skills  ทักษะ    

K – knowledge  ความรู้

ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1” ได้มีการเสวนาจากตัวแทนนักเรียนของเครือข่าย ในหัวข้อ “นักเรียน : ผลลัพธ์จากโรงเรียนพัฒนาตนเอง” 

ซึ่ง ด.ญ.พลับพลึง โรงเรียนวัดป่าแดด สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1เป็นนักเรียนจากเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากครูและโรงเรียนในช่วงที่เด็กๆ ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 เช่น การเรียนออนไลน์ โดยสามารถเผชิญกับปัญหาและนำมาเป็นแรงผลักดัน สร้างทัศนคติด้านบวกให้กับตัวเอง จนนำไปสู่การเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

สามารถร่วมรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่นี่ fb.watch/fldWrvnIZ-/

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน เครือข่ายมูลนิธิทักษะแห่งอนาคต เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา และเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

สำหรับโรงเรียนภายใต้การดูแลของเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และโรงเรียนในเครือข่ายอื่นที่สนใจ ได้มาสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 3 ปีที่ได้เข้าร่วมโครงการ ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่สนใจ ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการทำงานร่วมกับต้นสังกัด ส่วนใหญ่โรงเรียนเห็นว่า การพัฒนาทั้งระบบโดยมีการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนที่ชัดเจน มีกระบวนการ PLC (Professional Learning Development) ที่เป็นระบบ การพัฒนาวิชาชีพครู การมีส่วนร่วมของชุมชน และ เครือข่ายต่างๆ เป็นส่วนหนุนเสริมที่สำคัญ ในการพัฒนาห้องเรียน นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามเป้าหมายของโครงการได้เป็นอย่างดี 

และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเสวนา สะท้อนผลการดำเนินงาน 3 ปี : ความสำเร็จโรงเรียนพัฒนาตนเอง โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ขึ้นร่วมเสวนาพร้อมกับหัวหน้าโครงการของเครือข่ายต่างๆ โดยทุกฝ่ายมุ่งหวังที่จะเห็นความยั่งยืนของโรงเรียนในการพัฒนาตนเอง ผ่าน

การบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนต่อไป 

รับชมย้อนหลังที่นี่ fb.watch/flfcPpZcq8/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด