Starfish Education ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศ พร้อมมอบสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม

1 ปีที่แล้ว
654 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศ พร้อมมอบสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม

"เนื่องด้วยเดือนมิถุนายน เป็นเดือน Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ)"

Starfish Education เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกัน เราสนับสนุนให้เพศที่มีความหลากหลายได้รับสวัสดิการเหมือนคู่ชายหญิงทั่วไป โดยเรามีนโยบาย "ให้คู่สมรสหรือคู่ชีวิตโดยไม่จำกัดเพศของพนักงานมีสิทธิได้รับสวัสดิการทั้งหมดตามข้อบังคับ เช่นเดียวกับพนักงานที่เป็นสามี หรือภรรยา หรือคู่ชีวิต"

กับการมอบสวัสดิการสำหรับพนักงานที่มีความหลากหลายในองค์กร ได้แก่ การลาฌาปนกิจคู่ชีวิต, ลาเพื่อพาบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวหรือคู่ชีวิตไปพบแพทย์, ลาเนื่องจากภรรยาหรือคู่ชีวิตคลอดบุตร นอกจากนี้ ยังครอบคลุมไปถึงสิทธิที่ให้กับคู่ชีวิตของพนักงาน อาทิ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

เราเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคและการได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วม สำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน จะช่วยสร้างสร้างบรรทัดฐานใหม่สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลาย ทั้งในองค์กรให้กับพนักงานและสังคมไทยร่วมกัน

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

08.05.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทย

29.05.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

17.06.24