ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

1 ปีที่แล้ว
246 views
โดย Starfish Labz
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี

Starfish Education ได้เป็นหนึ่งใน 130 องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจของ Starfish Education คือการมอบโอกาสให้กับเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพราะฉะนั้น นอกจากการทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของ Starfish Education แล้ว เรายังมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกที่กว้างขึ้นผ่านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ 

Starfish Education ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในการทำหน้าที่เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านแพลตฟอร์ม www.starfishlabz.com และสื่อ Social Media Facebook Starfish Labz เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจการประเมินเกณฑ์วิทยฐานะระบบใหม่มากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นอกจากนี้ Starfish Education ได้ดำเนินงานผ่าน 3 บทบาทที่สำคัญ ได้แก่ 

1. นักพัฒนาโรงเรียนในเชิงรุกผ่านโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่อง ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

2. ผู้สนับสนุนด้านการเรียนรู้ ได้แก่ สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่นักการศึกษา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.starfishlabz.com และสนับสนุนกล่องการเรียนรู้ Learning Box จำนวน 1,500 กล่องเพื่อฟื้นฟูความรู้ที่ถดถอยให้กับนักเรียนและโรงเรียนเครือข่าย 

3. เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยโรงเรียนบ้านปลาดาวเป็นหนึ่งใน 265 โรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีผลงานเหรียญทองโรงเรียน 1 นวัตกรรมในระดับภูมิภาค และระดับประเทศด้วย Learning Box 

Starfish Education รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมในงานวันนี้ และขอเป็นหนึ่งในทางออกของการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยต่อไป 

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่นี่ otepc.go.th/th/content_page/item/3794-130.html

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23