ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

1 ปีที่แล้ว
385 views
โดย Starfish Labz
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี

Starfish Education ได้เป็นหนึ่งใน 130 องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจของ Starfish Education คือการมอบโอกาสให้กับเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพราะฉะนั้น นอกจากการทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของ Starfish Education แล้ว เรายังมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกที่กว้างขึ้นผ่านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ 

Starfish Education ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในการทำหน้าที่เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านแพลตฟอร์ม www.starfishlabz.com และสื่อ Social Media Facebook Starfish Labz เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจการประเมินเกณฑ์วิทยฐานะระบบใหม่มากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นอกจากนี้ Starfish Education ได้ดำเนินงานผ่าน 3 บทบาทที่สำคัญ ได้แก่ 

1. นักพัฒนาโรงเรียนในเชิงรุกผ่านโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่อง ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

2. ผู้สนับสนุนด้านการเรียนรู้ ได้แก่ สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่นักการศึกษา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.starfishlabz.com และสนับสนุนกล่องการเรียนรู้ Learning Box จำนวน 1,500 กล่องเพื่อฟื้นฟูความรู้ที่ถดถอยให้กับนักเรียนและโรงเรียนเครือข่าย 

3. เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยโรงเรียนบ้านปลาดาวเป็นหนึ่งใน 265 โรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีผลงานเหรียญทองโรงเรียน 1 นวัตกรรมในระดับภูมิภาค และระดับประเทศด้วย Learning Box 

Starfish Education รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมในงานวันนี้ และขอเป็นหนึ่งในทางออกของการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยต่อไป 

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่นี่ otepc.go.th/th/content_page/item/3794-130.html

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด