สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567

24 วันที่แล้ว
152 views
โดย Starfish Labz
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567

1. การจัดตั้งหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

 • ก.ค.ศ. เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 • ประกอบด้วยหน่วยงานการศึกษา 84 แห่ง สถานศึกษา 2 แห่ง และสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 958 แห่ง
 • กำหนดตำแหน่งและกรอบอัตรากำลังในหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษา
 • ใช้มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว 3/2564
 • กรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้องรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมายความสำเร็จที่ ก.พ.ร. มีมติเห็นชอบให้ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • ก.ค.ศ. เห็นชอบยกเลิกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนฯตาม ว3/2567 และให้ใช้ระบบ TMS ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ ที่กำหนดใหม่ สำหรับการย้ายสับเปลี่ยนตาม ว 18/2566 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการยื่นคำร้องขอย้ายรอบที่ 2
 • ก.ค.ศ. เห็นชอบการกำหนดปฏิทินในการย้ายสับเปลี่ยนฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2)
 • การจัดทำระบบย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูฯ เป็นการดำเนินการตามนโยบายเรื่อง “ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น”

3. การกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย (กรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 • ก.ค.ศ. เห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย (กรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. ประจำปี พ.ศ. 2567

4. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • ก.ค.ศ. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะส่งข้อมูลให้ ก.พ. รวบรวมและนำเสนอต่อ ก.ม.จ. ต่อไป

5. การขอทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • ก.ค.ศ. เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว 11/2567

6. อนุมัติ แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างรวม 7 เขต

7. อนุมัติ ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

8. อนุมัติ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งขึ้นบัญชีรอการบรรจุ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  2  ราย

ที่มา https://otepc.go.th/th/content_page/item/4976-240667.html?preview=1

โดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ สำนักงาน ก.ค.ศ.

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567

25.06.24