สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุค Global Boiling มองอดีต ปัจจุบัน สู่แนวโน้มและทิศทางการศึกษาในอนาคต

3 เดือนที่แล้ว
810 views
โดย Starfish Academy
สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุค Global Boiling มองอดีต ปัจจุบัน สู่แนวโน้มและทิศทางการศึกษาในอนาคต

Starfish Education เข้าร่วมงานการประชุมทางวิชาการ นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น เข้าร่วมเสวนา “สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุค Global Boiling” โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีการจัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุค Global Boiling” ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ SKYVIEW Hotel Bangkok EM-District งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และได้ให้ปาฐกถาพิเศษกับผู้เข้าร่วมงาน ถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การรับมือกับปัญหาการศึกษาไทยที่เกิดขึ้น ความสามารถในการเข้าถึงการศึกษา และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม ในครั้งนี้ พร้อมด้วย นางคยองซอน คิม ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอสรุปผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการศึกษา ปี 2566 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเพื่อให้เป็นเวทีสาธารณะทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตทางการศึกษาในยุค Global Boiling นำสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา แก้ไขปัญหาทางการศึกษาในปัจจุบันและวางแผนรับมืออนาคต

งานในครั้งนี้ยังประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “มองอดีต ปัจจุบัน สู่แนวโน้มและทิศทางการศึกษาในอนาคต” โดย นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา พูดถึง สภาวการณ์การศึกษาไทยในปี 2566 การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง กับ 6 ประเด็นทางการศึกษาที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสำคัญในปี 2566, แนวโน้มที่สำคัญ ของสภาวะโลก ในปี 2567, สัญญาณการเปลี่ยนแปลง (Signals of Change) ของการพัฒนาการศึกษา ด้านความต้องการแรงงาน, ด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม, ด้านการเรียนรู้, ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในอนาคต

และยังมีการนำเสนอจากกลุ่มเยวชน “การสรุปข้อเสนอแนะทางการศึกษา” จาก เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพลิกโฉมการศึกษาไทย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จุดเริ่มต้นที่มีความหมาย ในการพัฒนาการศึกษาไทย การสร้างโอกาสและทักษะผ่านกิจกรรมของเยาวชนเครือข่าย

ช่วงสุดท้ายของงานเป็น การเสวนาประเด็นสำคัญใน เรื่อง “สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุค Global Boiling” โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น โดยมี ดร.สุกิจ อุทินทุ อดีตกรรมการสภาการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ

เนื้อหาในการเสวนา มีประเด็นสำคัญในเรื่องของ มุมมองด้านการศึกษาในภาพปัจจุบันของแต่ละภาคส่วน ในภาวะ Global Boiling และการเปลี่ยนแปลงของโลก จากสภาพการณ์ดังกล่าว เราควรรับมือ เตรียมพร้อมอย่างไร 

หากพูดถึงสิ่งแวดล้อมและภาวะ Global Boiling เนื้อหา การให้ความรู้ มีอยู่ในโรงเรียน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การนำเอาความรู้นั้นมาใช้ในชีวิตจริงกับเด็กและเยาวชน ยังมีน้อยมาก ยังไม่มีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงระหว่างโลกจริงและห้องเรียน เป็นสิ่งที่สำคัญ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้รับมือกับภาวะ Global Boiling มีความพร้อมในการดูแลตนเอง ดูแลจิตใจ ให้รับมือกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

สุดท้ายนี้ ในการแก้ไขปัญหา “สภาวการณ์การศึกษาไทยในยุค Global Boiling” เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ การให้ความรู้ การเตรียมอาชีพในอนาคตให้มีความพร้อม เป็นส่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ศธ. มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมเสนอ "พิธีไหว้ครู" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

02.04.24

การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

14.03.24

มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐ โชว์ผลงาน Makerspace กระตุ้นนักเรียนคิดสร้างสรรค์

14.03.24

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

02.04.24

Starfish Education มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม Focus Group หัวข้อ "องค์ประกอบ 9 ด้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียน" และ Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

02.04.24

Starfish Education ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

14.03.24