“โรงเรียนบ้านปลาดาว” โรงเรียนระดับดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

2 เดือนที่แล้ว
190 views
โดย Starfish Academy
“โรงเรียนบ้านปลาดาว” โรงเรียนระดับดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

“โรงเรียนบ้านปลาดาว” ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 โรงเรียน ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ในงานสรุปผลการติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

เนื่องด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 23 โรงเรียน จากการสรุปข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน มีโรงเรียนที่มีผลประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน ทุกระดับที่เปิดสอน และมีนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 15 โรงเรียน

เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการรวบรวมนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนที่ติดตาม เพื่อนำมารวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มนวัตกกรรมการศึกษาเผยแพร่แก่โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นหนึ่งในโรงเรียนตัวอย่างที่ได้ถูกรวบรวมจัดทำเล่มนวัตกรรมการศึกษา เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนเอกชนในประเทศไทย ใช้เป็นตัวอย่างและแนวทางในการจัดให้มีนวัตกรรมการศึกษาในโรงเรียนของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และส่งผลให้โรงเรียนเอกชนได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด