สกศ.จับมือ Starfish Labz หนุนแพลตฟอร์มออนไลน์เสริมโอกาสทางการศึกษา เข้าใจเด็ก เข้าใจครู เข้าถึงทุก Gen

2 เดือนที่แล้ว
208 views
โดย Starfish Academy
สกศ.จับมือ Starfish Labz หนุนแพลตฟอร์มออนไลน์เสริมโอกาสทางการศึกษา เข้าใจเด็ก เข้าใจครู เข้าถึงทุก Gen

วันนี้ (๒๑ กันยายน ๒๕๖๖) สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี นายธาดา เศวตศิลา เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้คณะทำงานฯ และคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น พร้อมด้วยทีมทำงาน Starfish Labz แพลตฟอร์มเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมพจน์ สะเพียรชัย อาคาร ๒ ชั้น ๕ สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx

การประชุมครั้งนี้มีจุดหมายสำคัญ คือ การเลือกใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษาในการสื่อสาร โดยศึกษาจาก “Starfish Labz” แพลตฟอร์มที่รองรับผู้เข้าใช้งานทั้งจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และนักวิชาการทั่วประเทศมากถึง ๑ ล้านคน ซึ่งมีผู้แทนร่วมนำเสนอข้อมูลและแสวงหาจุดร่วมในการผสานองค์ความรู้ เครือข่าย และสื่อเรียนรู้ออนไลน์ ที่ สกศ. และ Starfish Labz มีความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมการศึกษาทุกมิติพร้อมเชื่อมโยงหน่วยงานการศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง โดยมี Starfish Labz ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มาช่วยสร้างเวทีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เป็นช่องทางบอกเล่านโยบายและสะท้อนมุมคิดจากทุกฝ่ายนำไปสู่การออกแบบการศึกษาให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยและใช้รูปแบบการสื่อสารที่ตรงใจครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน

เบื้องต้นทาง Starfish Labz พร้อมเปิดบ้านให้ทาง สกศ. เข้าเยี่ยมชมการทำงานและหารือถึงแนวทางการสื่อสารนโยบายหรือองค์ความรู้ของ สกศ. ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และรูปแบบสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างคลิปสั้นมาช่วยสื่อสารทั้งการอธิบายความรู้และนโยบายแบบ How-to รวมถึงการใช้ภาพมาช่วยจดบันทึก หรือ Visual Note-taking มาเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดย สกศ. เตรียมบูรณาการความรู้และข้อมูลสมัชชาสภาการศึกษามาสร้างการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนต่อไป

ทั้งนี้ สกศ. จะเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา FutureEd Fest 2023 ซึ่ง Starfish Labz หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะได้จัดขึ้นในวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นี้ โดยจะมีการศึกษาดูงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยและรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรม (Pitching) จากทั้งคุณครูและนักการศึกษารวมถึงเรียนรู้การประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการสนับสนุนการบริจาคทางด้านการศึกษา (Matching Fund) กับนักการศึกษาไทยและต่างประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด