สกศ.จับมือ Starfish Labz หนุนแพลตฟอร์มออนไลน์เสริมโอกาสทางการศึกษา เข้าใจเด็ก เข้าใจครู เข้าถึงทุก Gen

8 เดือนที่แล้ว
341 views
โดย Starfish Academy
สกศ.จับมือ Starfish Labz หนุนแพลตฟอร์มออนไลน์เสริมโอกาสทางการศึกษา เข้าใจเด็ก เข้าใจครู เข้าถึงทุก Gen

วันนี้ (๒๑ กันยายน ๒๕๖๖) สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี นายธาดา เศวตศิลา เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้คณะทำงานฯ และคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น พร้อมด้วยทีมทำงาน Starfish Labz แพลตฟอร์มเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมพจน์ สะเพียรชัย อาคาร ๒ ชั้น ๕ สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx

การประชุมครั้งนี้มีจุดหมายสำคัญ คือ การเลือกใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษาในการสื่อสาร โดยศึกษาจาก “Starfish Labz” แพลตฟอร์มที่รองรับผู้เข้าใช้งานทั้งจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และนักวิชาการทั่วประเทศมากถึง ๑ ล้านคน ซึ่งมีผู้แทนร่วมนำเสนอข้อมูลและแสวงหาจุดร่วมในการผสานองค์ความรู้ เครือข่าย และสื่อเรียนรู้ออนไลน์ ที่ สกศ. และ Starfish Labz มีความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมการศึกษาทุกมิติพร้อมเชื่อมโยงหน่วยงานการศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง โดยมี Starfish Labz ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มาช่วยสร้างเวทีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เป็นช่องทางบอกเล่านโยบายและสะท้อนมุมคิดจากทุกฝ่ายนำไปสู่การออกแบบการศึกษาให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยและใช้รูปแบบการสื่อสารที่ตรงใจครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน

เบื้องต้นทาง Starfish Labz พร้อมเปิดบ้านให้ทาง สกศ. เข้าเยี่ยมชมการทำงานและหารือถึงแนวทางการสื่อสารนโยบายหรือองค์ความรู้ของ สกศ. ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และรูปแบบสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างคลิปสั้นมาช่วยสื่อสารทั้งการอธิบายความรู้และนโยบายแบบ How-to รวมถึงการใช้ภาพมาช่วยจดบันทึก หรือ Visual Note-taking มาเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดย สกศ. เตรียมบูรณาการความรู้และข้อมูลสมัชชาสภาการศึกษามาสร้างการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนต่อไป

ทั้งนี้ สกศ. จะเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา FutureEd Fest 2023 ซึ่ง Starfish Labz หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะได้จัดขึ้นในวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นี้ โดยจะมีการศึกษาดูงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยและรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรม (Pitching) จากทั้งคุณครูและนักการศึกษารวมถึงเรียนรู้การประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการสนับสนุนการบริจาคทางด้านการศึกษา (Matching Fund) กับนักการศึกษาไทยและต่างประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศShare:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

08.05.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทย

29.05.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

17.06.24